Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae'r radd Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol yn eich annog i ddatblygu eich llais a'ch hunaniaeth gerddorol eich hun. Bydd eich astudiaethau yn coleddu cerddoriaeth boblogaidd a masnachol yn ei ffurfiau niferus ac is-genres, o electronica i werin, trefol, roc a phop blaengar. 

Gyda phwyslais ar waith gwreiddiol, bydd ein gradd mewn cerddoriaeth yn eich dysgu sut i gydweithio â'ch cyd-fyfyrwyr ym maes perfformio, ysgrifennu caneuon a chynhyrchu. Rydym yn croesawu amrywiaeth, cydweithredu ac arbrofi. Felly beth bynnag fo'ch diddordebau cerddorol, gallwch ymestyn eich ymarfer i ennill sgiliau sy'n berthnasol nid yn unig i gyflogaeth yn y diwydiant cerddoriaeth, ond hefyd i'r diwydiannau creadigol ehangach. 

Mae’r staff yn weithwyr proffesiynol profiadol gyda phroffil uchel ynddynt eu hunain ac mae llawer wedi gweithio fel cynhyrchwyr a chyfansoddwyr caneuon. Byddwch hefyd yn dysgu o ymweliadau rheolaidd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol safon uchel yn y diwydiant cerddoriaeth fel Greg Haver, cynhyrchydd y Manic Street Preachers; Amy Wadge, Cyd-ysgrifennwr Ed Sheeran; Rhys Gruff, Super Furry Animals a Steve Sidelnyk, drymiwr Madonna. Wrth astudio Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol yng Nghaerdydd, byddwch yn datblygu cysylltiadau â stiwdios, gweithwyr proffesiynol y diwydiant recordiau a chwmnïau cerdd yn y brifddinas ffyniannus hon. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
A8C2 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
A8C2 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae'r cwrs gradd Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol yn cynnig casgliad ysgogol o fodiwlau, bydd yn rhaid i chi fod yn arloesol ac ymgysylltu â syniadau a fydd yn cryfau eich gweledigaeth greadigol a'ch meddwl beirniadol. 

Byddwch yn deall ffurf a chynnwys cerddoriaeth boblogaidd, ysgrifennu caneuon, busnes cerddoriaeth, a datblygu a delwedd artistiaid. Byddwch hefyd yn meithrin sgiliau stiwdio a gallu cerddorol, yn gwybod sut i rwydweithio ac addasu eich sgiliau ar gyfer y farchnad. Trwy friffiau byw sy'n gysylltiedig ag arferion y diwydiant cerddoriaeth, byddwch yn deall yr hyn sydd ei angen i fod yn gerddor proffesiynol. 


Mae'r modiwlau'n cynnwys: 

Blwyddyn Un - gradd Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol 

 • Y Tu Mewn i'r Gerddoriaeth (dadansoddi caneuon, theori cerddoriaeth ac ysgrifennu caneuon)
 • Cael eich Plygio i Mewn (modiwl trochi yn gweithio i friff diwydiant byw)
 • Geiriau a Cherddoriaeth (astudiaeth o gerddoriaeth o fewn ei chyd-destun hanesyddol a diwylliannol)
 • Datblygiad a Pherfformiad Artistig (perfformiad byw a chwarae mewn ensemble)
 • Cynhyrchu Stiwdio (datblygu sgiliau recordio yn yr ystafell fyw a'r ystafell reoli) 

Blwyddyn Dau - gradd Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol 

 • Y Cerddor Creadigol (ysgrifennu caneuon a chynhyrchu stiwdio/penbwrdd)
 • Cerddoriaeth a Sain ar gyfer y Cyfryngau (Ffilm, Teledu, Animeiddio, Gemau yn ogystal â cyfryngau anweledol fel Radio a Phodledu) NEU Deall Cerddoriaeth (damcaniaeth cerddoriaeth uwch a cherddoleg)
 • Perfformiad Proffesiynol (perfformiad byw a chwarae ensemble)
 • Ymarfer y Diwydiant Cerddoriaeth (astudiaethau busnes cerddoriaeth)

Blwyddyn Tri - Gradd Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol 

 • Y Cerddor Proffesiynol A (prosiect ymchwil dan arweiniad myfyrwyr)
 • Y Cerddor Proffesiynol B (prosiect ymarferol neu academaidd a arweinir gan fyfyrwyr)
 • Wedi ymgolli yn y Ddinas (cynllunio a chynnal gŵyl gerddoriaeth broffesiynol)
 • Barod am Ddiwydiant (cynllunio eich gyrfa a datblygiad portffolio)

Gall modiwlau newid. 

Dysgu 

Addysgir y cwrs gradd Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol mewn sawl ffordd, gan gynnwys gweithdai ymarferol yn y stiwdio, sesiynau tiwtorial, seminarau a darlithoedd. Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf, byddwch yn datblygu eich sgiliau cerddorol ymarferol, gan ddatblygu i un neu fwy o berfformiadau ensemble byw bob blwyddyn. Yn eich blwyddyn olaf, gallwch arbenigo gyda phrosiect mawr creadigol neu gydag un yn canolbwyntio ar y diwydiant, a thraethawd hir mewn maes sydd o ddiddordeb i chi. 

Asesiad 

Asesir cwrs trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, cyflwyniadau, asesiadau perfformiad byw (gigs) a chyflwyniadau portffolio (gan gynnwys sain, fideo ac ar y we).

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol  

BCC - CDD i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A mewn pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer) -£500

Awgrymir bod myfyrwyr yn defnyddio eu hofferynnau cerdd eu hunain, lle bo hynny'n briodol (cost yn dibynnu ar yr offeryn). Pob blwyddyn academaidd 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - £100

Disgwylir i fyfyrwyr ddarparu eu pethau ‘bregus’ eu hunain - Tannau, ffyn ac ati. Bob blwyddyn academaidd 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - £500

Awgrymir bod gan fyfyrwyr eu gliniadur a'u ffôn clyfar eu hunain 

Teithiau Maes - £250

Taith Faes Ryngwladol 

Arall: Teithio - £100

Efallai y bydd disgwyl i fyfyrwyr deithio i Ddosbarth Meistr / cynadleddau / digwyddiadau ar eu cost eu hunain. Pob blwyddyn academaidd 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych yn Ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda  gwnewch gais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Erbyn i chi raddio o'r cwrs Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol, bydd gennych y sgiliau ar gyfer ystod eang o yrfaoedd yn y diwydiannau cerddoriaeth, cyfryngau ac adloniant, gan gynnwys perfformio, cyfansoddi, gweinyddu, hyrwyddo, cynhyrchu amlgyfrwng, a gwaith stiwdio. Mae gennym raddedigion sy'n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth fel perfformwyr, cyfansoddwyr, ysgrifenwyr, hyrwyddwyr a gweinyddwyr, athrawon a cherddorion yn y gymuned, yn ogystal â'r rhai sy'n gweithio mewn cyfryngau newydd fel y diwydiant gemau cyfrifiadurol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.