Ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae gradd Darlunio PDC wedi’i lleoli ar ein campws creadigol yng nghanol Caerdydd. Bydd y cwrs yn rhoi'r holl sgiliau a chyfleoedd sydd eu hangen arnoch i wneud y gorau o'ch cyflogadwyedd mewn diwydiant cyfathrebu gweledol sy'n datblygu'n barhaus.

Mae gan y tîm darlithio ystod eang o brofiad proffesiynol y maent yn ei gyfrannu at y cwrs, gan gwmpasu llawer o ddisgyblaethau o fewn y diwydiannau creadigol, gan eich grymuso i archwilio ystod amrywiol o arbenigeddau yn ystod eich amser ar y cwrs.

Rydym wedi creu amgylchedd dysgu sy'n sefydlu'r diwylliant, y priodoleddau a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer bywyd ar ôl graddio. Byddwch yn gwthio ffiniau, yn herio confensiwn, ac yn harneisio technoleg newydd i ddatrys briffiau darlunio, prosiectau a phroblemau dylunio. Mae egwyddorion craidd lluniadu yn cael eu cymhwyso trwy gydol y rhaglen, byddwch yn datblygu sgiliau allweddol mewn meddwl dylunio creadigol, lluniadu a gwneud marciau, a theori lliw, i gyd yn eich helpu i ddiffinio eich iaith weledol eich hun ar y cwrs Darlunio hwn sy'n enwog am ei ymarfer proffesiynol. a chysylltiadau diwydiant.

O’r diwrnod cyntaf, cewch eich annog i gofleidio diwylliant stiwdio cymunedau creadigol, i baratoi ar gyfer llwyfannau cynyddol hylifol heddiw o brint, delwedd symudol a rhyngweithiol. Byddwch yn cyfleu syniadau mewn ffyrdd arloesol gan ddefnyddio technolegau traddodiadol a digidol.

Drwy gydol eich amser ar y cwrs Darlunio yng Nghaerdydd, byddwch yn cael nifer o gyfleoedd i ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol creadigol a chleientiaid. Gall hyn fod ar ffurf ymweliad â diwydiant, siaradwr gwadd, neu friff a osodwyd gan un o'n partneriaid proffesiynol.

Byddwch yn astudio ar gampws creadigol PDC yng nghanol Caerdydd. Mae ein stiwdios yn cynnig golygfeydd o'r ddinas, a mannau cymdeithasol ar gyfer cynhyrchu syniadau a chydweithio â myfyrwyr eraill. Mae ein holl gyfleusterau wedi’u hadeiladu’n bwrpasol ac o safon diwydiant, felly bydd gennych yr holl offer a meddalwedd proffesiynol sydd eu hangen arnoch tra byddwch yn astudio, gan eich helpu i baratoi ar gyfer eich yfory, heddiw.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Gweld Gwaith Ein Myfyrwyr Yma
Dilynwch USW Illustration ar Instagram 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W220 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W220 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Bydd y modiwlau ar ein gradd Darlunio yn eich helpu i dyfu i fod yn ddarlunydd proffesiynol a dod yn feddyliwr creadigol hyblyg a gwydn. Byddwch yn dysgu ffyrdd newydd o feddwl, gwneud, tynnu llun, a hyrwyddo eich hun, felly byddwch yn barod ac yn barod i wneud bywoliaeth o'ch sgiliau newydd.

Bob blwyddyn, mae modiwlau'n adeiladu ar y sgiliau rydych chi eisoes wedi'u hennill ac yn anelu at wella eich creadigrwydd.

Mae'r radd yn dechrau gydag adeiladu sylfaen gadarn mewn sgiliau craidd: ymchwilio, datblygu syniadau, lluniadu, theori lliw, gwneud delweddau a gwneud printiau. Mae'r rhain yn hanfodol i'ch gyrfa fel darlunydd.

Ym mlwyddyn dau byddwch yn dechrau archwilio’r defnydd o ddarlunio a’r disgyblaethau niferus o fewn y diwydiant cyfathrebu gweledol. Byddwch hefyd yn dechrau cysylltu â’r diwydiant, trwy bartneriaethau a phrosiectau byw yn yr ail flwyddyn, a fydd yn gwella eich ymarfer darlunio a’ch cyflogadwyedd.

Bydd eich blwyddyn olaf yn eich galluogi i roi eich holl sgiliau a phrofiad newydd ar waith, byddwch yn gallu nodi eich cryfderau a'ch diddordebau yn y sbectrwm eang o ddarlunio. Byddwch yn gallu teilwra eich blwyddyn olaf i gyd-fynd â'r sgiliau a'r diddordebau hyn, byddwn hefyd yn dysgu sgiliau busnes craidd i chi mewn trwyddedau, hawlfraint a threth, a hunan-hyrwyddo. Bydd gennych y sgiliau a’r creadigrwydd i’ch diffinio fel gweithiwr proffesiynol cyfoes ac arloesol yn y diwydiant.

Blwyddyn Un

Lliw a Chyfathrebu

 • Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio sut y gellir defnyddio theori lliw a seicoleg lliw i'ch helpu i gyfleu eich syniadau a'ch cynorthwyo i adrodd straeon yn weledol. Canolbwyntio ar gymhwysiad ymarferol a damcaniaethol lliw a'i bwysigrwydd wrth wneud delweddau.

Sgiliau Gweledol

 • Yn archwiliad o'ch arddull lluniadu a'ch iaith weledol eich hun, bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfleoedd i chi arbrofi gydag ystod eang o gyfryngau a thechnegau gwneud marciau ac arddulliau lluniadu. Byddwch yn dechrau adnabod a chryfhau eich iaith weledol eich hun trwy sgiliau lluniadu fel lluniadu lleoliad, bywluniadu, gwneud printiau a sgiliau digidol. Bydd y sesiynau hyn yn cyfuno â sesiynau yn y stiwdio a fydd yn eich galluogi i gymryd rhan mewn ymagwedd arbrofol at y cyfryngau, prosesau, gwneud marciau ac adrodd straeon.

Hanfodion Darluniadol

 • Yn y modiwl hwn, byddwch yn archwilio sut mae darlunio yn cael ei gymhwyso o fewn y diwydiant cyfathrebu gweledol a darlunio, tra hefyd yn ystyried eich iaith weledol, cynulleidfa a marchnad.

Astudiaethau Cyfathrebu

 • Modiwl ysgrifenedig cyd-destunol yw hwn lle byddwch yn edrych ar symudiadau a nodweddion allweddol arferion darlunio yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Blwyddyn Dau

Darlun ar gyfer llenyddiaeth a gwybodaeth

 • Archwilio'r defnydd o ddarlunio ac archwilio'r berthynas rhwng darlunydd, cleient ac asiant ar gyfer llenyddiaeth. Canolbwyntio ar olygyddol, cyhoeddi, darlunio er gwybodaeth, deunydd digidol ac argraffedig.

Darlun ar gyfer lle a chynnyrch

 • Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i ymchwilio i gymhwyso darlunio mewn perthynas â lleoedd, cynhyrchion a brandiau.

Darlun ar gyfer Delwedd symudol

 • Dysgwch fwy am rôl y darlunydd wrth gynhyrchu animeiddiad a delwedd symudol. Archwiliwch greu dyluniad cymeriad, hanfodion animeiddio, creu gif a hidlwyr realiti estynedig.

Astudiaethau Cyfathrebu 02

 • Datblygu dealltwriaeth uwch o gyd-destunau darlunio, ei ddiben a’i gymwysiadau, gyda phwyslais ar gyfryngau cymdeithasol, cyfleoedd a thueddiadau yn y diwydiannau creadigol.

Blwyddyn Tri

Prosiect Ymchwil Critigol

 • Mae’r modiwl hwn yn darparu cyswllt rhwng dulliau ymchwil academaidd ac ymarfer creadigol, bydd yn eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil parhaus mewn maes sy’n ymwneud â darlunio a/neu ddylunio.

Prosiect Mawr Terfynol

 • Trwy drafod gyda'ch darlithwyr, byddwch yn adeiladu prosiect hunan-gyfeiriedig, neu gorff proffesiynol o waith neu bortffolio sy'n seiliedig ar eich cryfderau, diddordebau neu ddyheadau gyrfa.

Astudiaethau Cleient

 • Byddwch yn ymgymryd â lleoliad gwaith 70 awr yn y diwydiant neu'n cwblhau briff prosiect byw a ddarperir gan bartner yn y diwydiant.

Ymarfer Proffesiynol a Hyrwyddol

 • Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi ddysgu sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr, sgiliau busnes craidd mewn trwyddedau, hawlfraint a threth a chynhyrchu canlyniadau proffesiynol a hyrwyddol megis gwefan broffesiynol a phresenoldeb cyfryngau cymdeithasol.

Briff cystadleuaeth

 • Byddwch yn archwilio'r ystod o gystadlaethau darlunio a dylunio yn y modiwl hwn. Mae myfyrwyr o gwrs Darlunio PDC wedi cael llwyddiant yn y cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol canlynol, Her Dylunio Penguin, Gwobr Llyfr Llun Carmelite, Gwobrau YCN, Gwobr Portread Ruth Borchard, Gwobr Cheltenham a Gwobrau Cydwybod Creadigol i enwi ond ychydig.

Dysgu 

Mae cwrs Darlunio PDC ar ein campws yng Nghaerdydd yn cynnig amgylchedd creadigol ysgogol, gyda stiwdios pwrpasol, meddalwedd Macintosh o safon diwydiant a staff profiadol ymroddedig.

Mae ein tîm addysgu yn cynnwys gweithwyr proffesiynol y diwydiant ac arbenigwyr technegol. Byddant yn eich arwain a'ch gwthio i ddatblygu eich hunaniaeth eich hun fel darlunydd. Byddwch yn datblygu'r holl sgiliau a rhinweddau proffesiynol sydd eu hangen i lwyddo mewn dylunio. Gallwch ddisgwyl darlithoedd a gweithdai ar-lein ac yn bersonol. Yn bennaf oll, gallwch ddisgwyl bod yn ymarferol ac yn gweithio o'r diwrnod cyntaf yn ein stiwdios prysur a gweithredol.

Mae'r pwyslais yn waith ymarferol yn y stiwdio, wedi'i atgyfnerthu gan ddarlithoedd, seminarau a gweithdai stiwdio. Bydd unigolion yn anelu at raddio ar lefel diwydiant, gan ddangos yr arbenigedd a'r wybodaeth sydd eu hangen i gysoni'n ddi-dor â thechnoleg newidiol heddiw, rhwydweithiau sy'n ehangu a safleoedd cyd-destunol amrywiol.

Asesiad 

Asesir eich gwaith yn gyfan gwbl trwy gyflwyno gwaith cwrs, gyda'r mwyafrif (80%) trwy bortffolio ymarferol o waith. Mae'r elfennau sy'n weddill yn integreiddio ymarfer a theori trwy ffurfiau ysgrifenedig a ffurfiau eraill. Byddwch yn cael eich annog i drafod eich gwaith yn feirniadol gyda staff, dylunwyr blaenllaw a myfyrwyr eraill, trwy feirniadaeth unigol a grŵp mewn amgylchedd stiwdio cefnogol.

Mae yna brosiectau byw bob blwyddyn, yn gweithio'n uniongyrchol gyda chwmnïau dylunio a chleientiaid diwydiant i wella'ch portffolio a'ch cyflogadwyedd.

Achrediadau

Mae cwrs Darlunio BA (Anrh) PDC yn aelod proffesiynol o Gymdeithas y Darlunwyr (AOI).

Lleoliadau

Yn PDC rydym yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol o'r diwrnod cyntaf. Byddwch yn gweithio gyda diwydiant trwy gydol eich gradd, a byddwn yn eich cefnogi i ennill profiad gwerthfawr trwy interniaethau, profiad gwaith a lleoliadau.

Mae gennym gysylltiadau cryf â phartneriaid yn y diwydiant sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Mae llawer o’r rhain ar garreg ein drws yng Nghaerdydd, gan sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser yn y brifddinas greadigol hon.

Ar eich gradd byddwn yn helpu i'ch paratoi ar gyfer cyflogaeth fel gweithiwr medrus a gwybodus, ymarferwr creadigol neu entrepreneur.

Yn ogystal, ym mlwyddyn tri mae gennych fodiwl wedi'i neilltuo ar gyfer lleoliadau gwaith a gweithio gyda chleientiaid go iawn. Bydd eich lleoliad yn adlewyrchu arferion gwaith y byd go iawn i'ch paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiannau creadigol. Mae gennym ystod eang o gysylltiadau ond rydym hefyd yn annog myfyrwyr i chwilio am sefydliadau a chyfleoedd o fewn eu maes diddordeb eu hunain. Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau yn y DU ac yn rhyngwladol, gan weithio gyda chwmnïau fel:

 • Age UK
 • Bear With Us Productions
 • Peacocks
 • Cancer Research
 • Cloth Cat Animation
 • Addysg Cymru
 • Comisiynnyd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
 • Hi Jinx Theatre
 • Amgueddfa Cymru
 • GIG Cymru
 • RHS
 • Rowanvale Books
 • Scribbler Stationers
 • Tenovus

Teithiau Maes

Fel rhan o'r cwrs Darlunio, bydd cyfle i fynychu teithiau maes yn y DU a thramor; efallai y byddwn yn ymweld ag amgueddfeydd, orielau, cyhoeddwyr, golygyddion celf a hyd yn oed rhai stiwdios artistiaid.

Mae teithiau blaenorol wedi cynnwys:

 • Llundain
 • Caerfaddon
 • Bryste
 • Efrog Newydd
 • Berlin
 • Copenhagen

Cyfleusterau

Gan weithio o fewn ein campws creadigol, mae myfyrwyr Darlunio yn elwa o ystafell Apple Mac llawn offer a stiwdio ddarlunio. Mae ein stiwdios yn cynnig golygfeydd o'r ddinas, a mannau cymdeithasol ar gyfer cynhyrchu syniadau a chydweithio â myfyrwyr eraill. Mae ein holl gyfleusterau wedi'u hadeiladu'n bwrpasol ac mae ganddynt feddalwedd o safon diwydiant, mae gennym beiriant dyblygu Riso ac rydym yn darparu rhai deunyddiau arbenigol megis papur, deunyddiau lluniadu a phaentio, deunyddiau argraffu bwrdd gwaith ac offer sylfaenol arall.

Bydd gan fyfyrwyr darlunio hefyd fynediad i stiwdio bywluniadu ac offer gwneuthuriad megis torri laser ac argraffu 3D.

Darlithwyr 

Matthew Morgan, Arweinydd Cwrs Darlunio 
Emma Marshman, Rheolwr Pwnc Academaidd 
Sarah Carter, Uwch Ddarlithydd 
Liam Barrett, Darlithydd Darlunio 
Bett Norris, Darlithydd Darlunio


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a chyfweliad llwyddiannus. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o'ch gwaith cyn mynychu cyfweliad, lle bo angen hyn ar gyfer eich cwrs. Darperir manylion llawn o'r hyn sy'n ofynnol unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 250 

Deunyddiau fesul blwyddyn 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 100 

Taith maes yn y DU 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos 

Cost

£ 100 - £ 200 

Y flwyddyn 

Eitem

Teithiau 

Cost

£ 100 - £ 1000 

Teithiau allgyrsiol (pob blwyddyn academaidd) 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Yn PDC, rydym yn eich helpu i ddechrau eich gyrfa cyn i chi hyd yn oed raddio, gyda lleoliadau diwydiant perthnasol, cyfleoedd gyda chleientiaid byw, briffiau cystadleuaeth, mae BA Darlunio yn radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. Mae’r amgylchedd addysgu ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnig profiad heb ei ail o ran datblygu darlunwyr proffesiynol ar gyfer y byd go iawn.

Trwy weithio gydag ystod eang o weithwyr proffesiynol y diwydiant ac elusennau, mae gan ein graddedigion bortffolio helaeth o sgiliau; mae'r sgiliau hyn yn cwmpasu pob agwedd ar Ddarlunio a dylunio. Maent yn weithwyr proffesiynol crwn, â ffocws a hyderus, sy'n barod i ddechrau gyrfa lwyddiannus. Mae ein myfyrwyr wedi ennill comisiynau taledig o’r gwaith a grëwyd yn ystod eu modiwlau, yn amrywio o lyfrau darluniadol cyhoeddedig i gerfluniau Snoopy anferth darluniadol fel rhan o lwybr celf.

Mae llawer o gyn-fyfyrwyr PDC yn mynd ymlaen i fod yn ddarlunwyr llawrydd, perchnogion busnes annibynnol, artistiaid annibynnol, artistiaid bwrdd stori, darlunwyr llyfrau plant, cyn-gynhyrchu animeiddio a gemau, dylunwyr cymeriadau, artistiaid cysyniad, artistiaid cefndir, gwneuthurwyr propiau, addysgwyr a hefyd yn gweithio fel darlunwyr a dylunwyr gyda chwmnïau creadigol fel:

 • Hachette book group 
 • Avery Hill Publishing 
 • Hallmark Cards 
 • Ancestry UK 
 • Scribbler 
 • Cloth Cat Animation 
 • The Dogs Trust 
 • Music Declares Emergency 
 • Sugar Creative 
 • Opera Cenedlaethol Cymru
 • WEN Wales 
 • Anorak Magazine 
 • Bristol Zoo 
 • Amgueddfa Cymru
 • Bear with us productions 
 • Hoho entertainment 
 • Candy jar publishing 
 • Rowan vale publishing 
 • Gwasg Carreg Gwalch 
 • Tantrwm Media 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

Cyrsiau Cysylltiedig