Illustration course image Abi Bailey

BA (Anrh) Darlunio

MAE ASTUDIAETHAU DYLUNIO YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AC YMHLITH Y 10 UCHAF YN Y DU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae darlunio ym mhobman: mewn erthyglau papur newydd a chylchgronau, hysbysebion a llyfrau, ar gynhyrchion ac ar y sgrin. Mae'n adrodd straeon ac yn atgyfnerthu negeseuon. Mae'n gwneud syniadau cymhleth yn hawdd eu deall ac mae'n rhan fawr o'n plentyndod. Mae'n gwneud i ni chwerthin, mae'n gwneud i ni grio, ac mae'n gwneud i ni feddwl. 

Yn ystod y radd Darlunio hon, byddwch yn gwthio ffiniau, yn herio confensiwn, ac yn harneisio technoleg newydd i ddatrys briffiau darlunio, prosiectau a phroblemau dylunio. Mae egwyddorion craidd lluniadu yn cael eu defnyddio drwyddi draw. Byddwch yn datblygu sgiliau allweddol fel meddwl creadigol, cyfieithu briff, lluniadu a gwneud marciau, a theori lliw. 

I baratoi ar gyfer llwyfannau sy'n symud yn gyson ym meysydd print, symudol a delwedd ryngweithiol, byddwch yn cyfleu syniadau mewn ffyrdd arloesol gan ddefnyddio technolegau traddodiadol a digidol. 

Trwy gydol eich amser ar y cwrs Darlunio yng Nghaerdydd, cewch nifer o gyfleoedd i ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol creadigol a chleientiaid. Gall hyn fod ar ffurf ymweliad diwydiant, siaradwr gwadd, neu friff byw. 

Mae myfyrwyr Darlunio PDC wedi cydweithio â'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol, Cylchgrawn Anorak, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Ystâd Roald Dahl, Opera Cenedlaethol Cymru a Kiehl's yn y gorffennol. Dilynwch USW Illustration ar Instagram 

Roedd PDC yn y 25 uchaf yn y DU ar gyfer Dylunio a Chrefft, Tabl Cynghrair y Guardian 2021. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

creative-industries-cardiff-cymraeg.jpg

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W220 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W220 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn gwthio ffiniau, yn herio confensiwn, ac yn harneisio technoleg newydd i ddatrys briffiau darlunio, prosiectau a phroblemau dylunio. 

Mae egwyddorion craidd lluniadu yn cael eu defnyddio drwyddi draw. Byddwch yn datblygu sgiliau allweddol fel meddwl creadigol, gan gyfieithu briff, lluniadu a gwneud marciau, a theori lliw. 

I baratoi ar gyfer llwyfannau sy'n symud yn gyson ym meysydd print, symudol a delwedd ryngweithiol, byddwch yn cyfleu syniadau mewn ffyrdd arloesol gan ddefnyddio technolegau traddodiadol a digidol. 

Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn paratoi ar gyfer cyflogaeth trwy gynhyrchu portffolio proffesiynol, a chwblhau prosiect ymchwil beirniadol, yn ogystal â phrosiect mawr terfynol i safon diwydiant. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau darlunio lle mae ein myfyrwyr presennol wedi mwynhau llwyddiant yn flaenorol yng Ngwobr Batsford, her ddylunio Opera Cenedlaethol Cymru ac YCN. 

Blwyddyn Un: Gradd darlunio 

 • Sgiliau Gweledol 

 • Hanfodion Darlunio 

 • Lliw a Chyfathrebu ar gyfer Darlunio 

 • Astudiaethau Cyfathrebu 

Blwyddyn Dau: Gradd darlunio 

 • Diploma Profiad Cyflogaeth 

 • Astudiaethau Cyfathrebu 

 • Darlunio ar gyfer Llenyddiaeth 

 • Darlunio ar gyfer Lleoliad 

 • Darlunio ar gyfer Gwybodaeth 

 • Darlunio ar gyfer Cynnyrch 

 • Sgiliau Gweledol 

 • Ymarfer Cydweithredol Diwydiannau Creadigol 

 • Profiad Gwaith Creadigol 

Blwyddyn Tri: Gradd darlunio 

 • Astudiaethau Cleientiaid 

 • Prosiect Ymchwil Beirniadol 

 • Briff Cystadleuaeth 

 • Prosiect Mawr Terfynol 
   

Yn amodol ar ailddilysu 
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn sefydliad arall. 

Dysgu 

Mae ein cwrs Darlunio ar ein campws yng Nghaerdydd yn cynnig amgylchedd efelychiadol, creadigol, gyda stiwdios pwrpasol, meddalwedd Macintosh o safon diwydiant a staff profiadol. Fe'ch addysgir gan ein dylunwyr-diwtoriaid profiadol. 

Mae'r pwyslais ar waith ymarferol yn y stiwdio, wedi'i gefnogi gan ddarlithoedd, seminarau a gweithdai stiwdio. Bydd unigolion yn anelu at raddio ar lefel diwydiant, gan ddangos yr arbenigedd a'r wybodaeth sy'n ofynnol i gysoni'n ddi-dor â thechnoleg newidiol heddiw, ehangu rhwydweithiau a safleoedd cyd-destunol amrywiol. 

Asesiad 

Asesir eich gwaith yn gyfan gwbl trwy waith cwrs, gyda'r mwyafrif (80%) trwy bortffolio ymarferol o waith. Mae'r elfennau sy'n weddill yn integreiddio ymarfer a theori trwy ffurfiau ysgrifenedig a ffurfiau eraill. Fe'ch anogir i drafod eich gwaith yn feirniadol gyda staff, dylunwyr blaenllaw a myfyrwyr eraill, trwy feirniadaethau unigol a grŵp mewn amgylchedd stiwdio gefnogol. 

Mae prosiectau byw bob blwyddyn, yn gweithio'n uniongyrchol gyda chwmnïau dylunio a chleientiaid diwydiannol i wella'ch portffolio a'ch cyflogadwyedd. 

Darlithwyr 

Matthew Morgan, Arweinydd Cwrs Darlunio 
Emma Marshman, Rheolwr Pwnc Academaidd 
Sarah Carter, Uwch Ddarlithydd 
Liam Barrett, Darlithydd Darlunio 
Bett Norris, Darlithydd Darlunio 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A arferol 

BCC - CDD i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB arferol

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 250 

Deunyddiau fesul blwyddyn 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 100 

Taith maes yn y DU 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos 

Cost

£ 100 - £ 200 

Y flwyddyn 

Eitem

Teithiau 

Cost

£ 100 - £ 1000 

Teithiau allgyrsiol (pob blwyddyn academaidd) 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gyda'n tiwtoriaid-ddylunwyr profiadol, ein nod yw eich helpu chi i ddod yn unigolyn creadigol, medrus, crwn a gwybodus, sy'n gallu gwella a datblygu mewn diwydiant. 

Pan fyddwch chi'n graddio o'r radd Darlunio yn PDC, fe allech chi weithio fel darlunydd ar ei liwt ei hun, artist bwrdd stori a chysyniadol, darlunydd meddygol, darlunydd ffeithluniau, neu ym maes cyhoeddi a golygyddol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL