Mae drama yn PDC ar y brig yng Nghymru am foddhad cyffredinol, cyfleoedd dysgu, cefnogaeth academaidd - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Mae'r radd Theatr a Drama hon yn eich gwahodd i archwilio gwneud theatr.  Byddwch yn integreiddio ymarfer a theori, yn gweithio gyda thestunau chwarae ac yn dyfeisio ac yn cysylltu creadigrwydd personol â chydweithrediad artistig wedi'i seilio ar ensemble.  Byddwch yn ymchwilio i ddulliau, confensiynau a damcaniaethau sy'n gysylltiedig â theatr a drama trwy ymarfer stiwdio ac ymchwil academaidd.

Mae ein hamrywiaeth o fodiwlau yn eich galluogi i astudio actio, cyfarwyddo, hanesion theatr a pherfformio a damcaniaethau, llais a symud, dyfeisio, ymarfer ensemble, cynhyrchu theatr, drama gymhwysol, ymarfer fel ymchwil, a mwy. Mae natur hyblyg ein gradd drama yn golygu y gallwch ganolbwyntio ar eich diddordebau a'ch nodau gyrfa.

Wrth astudio drama yng Nghaerdydd, byddwch chi'n elwa o fod yng nghanol diwydiant celfyddydau ffyniannus, o gynhyrchu teledu i leoliadau celfyddydau annibynnol. Felly, cewch eich amgylchynu gan gyfleoedd di-rif yn ystod ac ar ôl eich cwrs drama.

Cyntaf yng Nghymru am Ddrama a Dawns (Canllaw Prifysgol y Guardian 2023) 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W403 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W403 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mewn gweithdai ymarferol, byddwch yn archwilio amrywiaeth o ymagweddau at theatr o safbwynt yr actor, cyfarwyddwr, dyfeisiwr, hwylusydd ac awdur.  Mewn darlithoedd a seminarau, byddwch yn trafod ac yn dadlau sbectrwm eang o theatr a drama, gan gynnwys dulliau hanesyddol, damcaniaethau a syniadau am theatr a gwneud theatr, a pherfformiadau mewn gwahanol rannau o'r byd.

Byddwch chi'n cael cyfle i astudio pynciau lle mae gan staff arbenigedd arbenigol, fel perfformiad safle-benodol ac oddi ar y safle, addasu, ysgrifennu sgriptiau, theatr gorfforol, theatr a gwyddoniaeth/gweithredu, perfformiad arswyd, drama Elisabethaidd a Jacobaidd, a theatr gerdd, ymysg eraill.

Ategir ein hastudiaethau gweithdy a seminar gan ymweliadau â'r theatr, cymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus, a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau diwydiant.  Byddwch hefyd yn cael cyfle i weithio gyda gweithwyr proffesiynol sefydledig fel rhan o'r byd celfyddydau rhyngwladol yng Nghaerdydd ac ymhellach i ffwrdd.

Ym mlwyddyn tri, gan weithio gyda chyd-fyfyrwyr, gallwch gyflwyno'ch gwaith yn ein gŵyl theatr myfyrwyr flynyddol.  Bydd ein modiwl cyflogadwyedd yn eich galluogi i baratoi'ch hun ar gyfer gyrfa sydd wedi'i hangori mewn theatr a drama.

Blwyddyn Un

 • Safbwyntiau ar Berfformiad
 • Labordy Ymarferol
 • Sgiliau Proffesiynol 1
 • Sgiliau Proffesiynol 2

Blwyddyn Dau

 • Croestoriadau: Adrodd Storïau wedi'u Dyfeisio
 • Gŵyl Theatr
 • Astudiaethau Arbenigol 1
 • Drama Gymhwysol

Blwyddyn Tri

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd
 • Astudiaethau Arbenigol 2
 • Astudiaethau Arbenigol 3
 • Prosiect Ymchwil

Dysgu 

Strwythurwyd y radd ddrama hon i sicrhau bod y damcaniaethau, y confensiynau a'r dulliau a gwmpesir yn y dosbarth yn cael eu harchwilio trwy waith academaidd ac ymarferol.

Rydym yn defnyddio ystod o ddulliau addysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, ymarferion dwys, dosbarthiadau meistr gydag ymarferwyr ymweld, fforymau ar y we, prosiectau lleoliad gwaith, a hyfforddiant ymarferol gydag offer technegol.

Asesiad 

Mae'r gwaith a gyflwynir i'w asesu gan ein myfyrwyr yr un mor amrywiol ac mae'n ymgorffori cyflwyniadau cynhadledd, portffolios ar-lein, myfyrdodau ar ymarfer, a chynnal gweithdai, yn ogystal â thraethodau a gwaith perfformio.

Achrediadau 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw achrediad yn gysylltiedig â'r cwrs hwn.

Cyfleusterau

Rydym yn cynnig cyfleusterau trawiadol yn PDC Caerdydd, gan gynnwys theatr awditoriwm 160 sedd gyda llawr llwyfan sbring, rig goleuo llawn, dwy stiwdio ddawns newydd sbon a gofodau drama newydd.  Mae yna hefyd bedair theatr stiwdio bocs du a stiwdio ffilm broffesiynol gyda chyfleusterau sgrin werdd a chipio symudiad ar y campws.

Darlithwyr 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol

CCC i gynnwys pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar gyfer Lefel A men pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch gydag o leiaf o 96 o bwyntiau UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae’r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Gradd C/4 neu uwch mein Mathemateg/Rhifedd a Saesneg, neu’r hyn sy'n cyfateb iddynt. Ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cit (Gwisg ac Offer) - £150

Dillad/gwisgoedd ymarfer. Pob blwyddyn academaidd 

Teithiau Maes - £200

Blwyddyn 1

Teithiau Maes - £600

Taith Maes Rhyngwladol. Blwyddyn 2 a/neu 3

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol - £50

Sioe Graddio/Costau cynhyrchu

DBS - £53.20

Cliriad DBS ar gyfer gweithgareddau Drama Gymhwysol (modiwl dewisol). Mae'r ffi hon yn cynnwys £44 am y dystysgrif DBS Manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi gweinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS - £13

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Manylach. 

Arall: Llyfrau - £300

£200 am lyfrau ar draws yr holl flynyddoedd academaidd. £100 - efallai y bydd disgwyl i fyfyrwyr deithio i ddosbarthiadau meistr cynadleddau ar eu cost eu hunain.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Ymgeisiwch drwy UCAS os ydych yn ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais drwy UCAS o’r blaen. Os ydych yn gwneud cais am gwrs rhan amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol i’r Brifysgol os gwelwch yn dda.


Gwnewch gais
 
Datganiad Derbyn

Mae graddedigion theatr a drama yn dilyn ystod eang o yrfaoedd. Mae llawer yn cael eu cyflogi yn y diwydiannau adloniant cyfryngau, tra bod eraill yn dewis cychwyn eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain, tra bod rhai yn ymuno â'r proffesiwn addysgu. Mae natur hyblyg a chynhwysol y cwrs drama yn sicrhau bod gan ein graddedigion ystod ddatblygedig iawn o sgiliau trosglwyddadwy, gan wella eu cyflogadwyedd a'u potensial gyrfa. Gall graddedigion ddatblygu eu hastudiaethau trwy wneud cais am un o'n graddau ôl-raddedig.

Mae De Cymru yn rhanbarth sydd â diwydiant celfyddydol ffyniannus, o gynhyrchu teledu i leoliadau celfyddydau annibynnol. Gyda'n graddau, byddwch chi'n astudio yng nghanol Caerdydd, wedi'i amgylchynu gan gyfleoedd di-rif yn ystod eich cwrs ac ar ôl graddio.


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Prifysgol De Cymru, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys: apwyntiadau un-i-un gyda Chynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn, neu hyd yn oed ar Skype hyd yn oed a thrwy e-bost gan trwy'r gwasanaeth 'Gofynnwch Gwestiwn'. Mae gennym hefyd helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno’ch hun yn dda i gyflogwyr.  Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud cais am swydd. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr Prifysgol De Cymru, a gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.