Mae gradd Cryfder a Chyflyru PDC wedi’i dylunio, ei hysgrifennu a’i chyflwyno gan weithwyr proffesiynol o fri rhyngwladol yn y diwydiant.

Mae angen cymysgedd unigryw o wybodaeth wyddonol, arbenigedd ymarferol a phrofiad hyfforddi ar hyfforddwyr Cryfder a Chyflyru. Mae'r cwrs cryfder a chyflyru hwn yn mynd i'r afael yn uniongyrchol â'r holl ofynion hyn.

Mae'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad ymarferol helaeth ac fe'i cymeradwyir gan y Gymdeithas Cryfder a Chyflyru Genedlaethol (NSCA) trwy ei rhaglen ERP.

Byddwch yn dysgu sgiliau cryfder a chyflyru ymarferol yn ein cyfleuster o’r radd flaenaf ym Mharc Chwaraeon PDC, gan ddefnyddio’r un offer a chyfarpar a ddefnyddir i hyfforddi ac asesu athletwyr proffesiynol.

Mae cymwysterau CIMSPA fel Hyfforddwr Campfa, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru, a Graddedig Cryfder a Chyflyru, wedi'u hymgorffori yn y cwrs, a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd. Mae’r cymwysterau hyn, sy’n cael eu cynnig am ddim i’n myfyrwyr, yn bodloni safonau’r diwydiant iechyd a ffitrwydd ac yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan gyflogwyr.

Dilynwch ni ar Twitter, Instagram, a LinkedIn.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae Gwyddor Chwaraeon ar y brig yng Nghymru am Ansawdd Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr (Times Good University Guide 2024)

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

Cyflwyniad i Gryfder a Chyflyru - Cwrs Blasu Ar-lein am Ddim

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
62B1 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 6 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
62B1 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 6 blynedd Medi Glyn-taf A

Mae hyfforddwyr cryfder a chyflyru yn gofyn am gymysgedd unigryw o wybodaeth wyddonol, gwybodaeth hyfforddi, arbenigedd ymarferol a phrofiad hyfforddi. Felly mae angen iddynt allu tynnu ar wybodaeth ac arbenigedd ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a meysydd pwnc, a syntheseiddio'r meysydd hyn wrth ddylunio a darparu rhaglenni hyfforddi effeithiol. 

Blwyddyn Un: Cwrs Cryfder a Chyflyru 

Hanfodion Hyfforddiant Gwrthiant - Arweinydd modiwl: Nathan Evans

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar sail ddamcaniaethol hyfforddiant gwrthiant ond yn greiddiol iddo fydd darparu hyfforddiant gwrthiant yn effeithiol i amrywiaeth o athletwyr.

Datblygiad Athletaidd - Arweinydd modiwl: Nathan Evans

Mae'r modiwl yn amlinellu sail wyddonol cyfnodoli a datblygiad hirdymor athletwyr. Mae'n archwilio'r patrymau symud sylfaenol a'r sgiliau echddygol sydd eu hangen ar gyfer perfformiad effeithiol.

Ffisioleg Ymarfer Corff* - Arweinydd modiwl: Pip Laugharne

Mae'r modiwl yn rhoi trosolwg o'r prif systemau ffisiolegol gan gynnwys systemau Cyhyrysgerbydol, niwrogyhyrol, cardiofasgwlaidd ac anadlol.

Hyfforddiant Cyflymder, Ystwythder a Datblygiad Dygnwch - Arweinydd modiwl: Paul Bunce

Bydd y modiwl yn dechrau gyda dealltwriaeth o'r cyfyngiadau posibl ar gyflymder, ystwythder a pherfformiad dygnwch, a gofynion penodol pob cydran mewn amrywiaeth o gyd-destunau chwaraeon.

Hyfforddi Hanfodion Cryfder a Chyflyru - Arweinydd modiwl: Peter Ashcroft

Cynlluniwyd y modiwl i ddarparu dealltwriaeth ragarweiniol o'r egwyddorion gwyddonol sy'n sail i gryfder a chyflyru.

Cyflwyniad i Sgrinio, Atal ac Adfer - Arweinydd modiwl: Dr Kate Williams

Cyflwyniad i theori ac ymarfer sgrinio symudiadau, atal anafiadau chwaraeon a dulliau adfer.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Dau: Cwrs Cryfder a Chyflyru 

Dylunio a Gweinyddu Rhaglenni Cryfder a Chyflyru - Arweinydd modiwl:Paul Bunce

Bydd y modiwl yn ystyried yr angen i gynllunio a rheoli rhaglenni a'r athroniaethau sylfaenol sydd eu hangen i gyflawni hyn yn effeithiol.

Codi Pwysau - Arweinydd modiwl: Nathan Evans

Mae'r modiwl yn caniatáu ar gyfer datblygu perfformiad ymarferol yn yr holl lifftiau, ynghyd â datblygu dilyniannau hyfforddi effeithiol. I gefnogi hyn bydd dadansoddi a monitro perfformiad yn effeithiol, a rhaglennu hyfforddiant codi pwysau yn effeithiol.

Maeth Chwaraeon - Arweinydd modiwl: George Rose

Bydd y modiwl yn ymchwilio i'r defnydd o strategaethau maeth poblogaidd sy'n dod i'r amlwg gyda'r nod o wella perfformiad ymarfer corff a chwaraeon.

Monitro, Profi a Gwerthuso mewn Chwaraeon Tîm - Arweinydd modiwl: Dr Morgan Williams

Mae’r modiwl hwn yn datblygu’r wybodaeth a enillwyd yn ystod eu blwyddyn gyntaf, gan roi’r cyfle i archwilio’n feirniadol sail wyddonol profi a monitro athletwyr chwaraeon tîm.

Dulliau Ymchwil - Arweinydd modiwl: Dr Morgan Williams

Amlygu pwysigrwydd ymchwil o fewn cyd-destun academaidd a phroffesiynol. Codi gwerthfawrogiad myfyrwyr o’r ystod o ddulliau ymchwil gan ddefnyddio dyluniadau dulliau ansoddol, meintiol a chymysg.

Modiwlau dewisol: 

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon ac Ymarfer Corff - Arweinydd modiwl: Dr Kate Williams

Byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o adsefydlu cynnar a chanolradd anafiadau a salwch cyhyrysgerbydol cyffredin a geir yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff.

Lleoliad Chwaraeon* - Arweinydd modiwl: Huw Wilcox

Nod cyffredinol y modiwl hwn yw galluogi'r dysgwr i fyfyrio ar ei ddysgu trwy ei brofiad gwaith.

Ymarfer Corff ar gyfer Poblogaethau Arbennig

Mae'r modiwl yn cyflwyno'r cysyniad o gyfranogiad mewn gweithgaredd corfforol rheolaidd ar gyfer ystod o boblogaethau arbennig wedi'u targedu gan drafod y ffyrdd y gallai ymarfer corff fod o fudd i'r unigolion hyn. Mae hyn yn cynnwys athletwyr ag anableddau, gan gynnwys Chwaraeon Paralympaidd a Chwaraeon Anabledd.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Tri: Cwrs Cryfder a Chyflyru 

Dulliau Uwch mewn Cryfder a Chyflyru - Arweinydd modiwl: Nathan Evans

Bydd y modiwl yn archwilio ystod ehangach o ddulliau hyfforddi ac yn annog ymagwedd integredig a phenodol at hyfforddiant sy'n benodol i athletwyr a chwaraeon.

Gwyddoniaeth Gymhwysol mewn Cryfder a Chyflyru - Arweinydd modiwl: Dr Morgan Williams

Nod y modiwl hwn yw datblygu lefel uwch o wybodaeth a dealltwriaeth ynghylch sail anatomegol, ffisiolegol a biomecanyddol y broses hyfforddi. Ei nod yw datblygu gallu’r myfyrwyr i gyfuno gwybodaeth gymhwysol, sgil a chymhwysedd o fewn y meysydd hyn wrth gynllunio a gwerthuso rhaglenni hyfforddi effeithiol.

Hyfforddi Poblogaethau Arbennig - Arweinydd y modiwl: Nathan Evans

Mae'r modiwl yn archwilio'r cyfyngiadau allweddol ar berfformiad ystod o boblogaethau arbennig gan gynnwys athletwyr glasoed, yr henoed, athletwyr Paralympaidd, y fyddin, a gwasanaethau Golau Glas.

Modiwlau dewisol: 

Prosiect Proffesiynol Cymhwysol (Ar-lein) - Arweinydd modiwl: Chris Emsley

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ennill profiad a datblygu sgiliau galwedigaethol sydd eu hangen i gyflawni rolau a chyfrifoldebau penodol o fewn y diwydiant chwaraeon.

Traethawd hir - Arweinydd modiwl: Dr Stuart Jarvis

Bydd myfyrwyr yn dylunio ac yn cynnal astudiaeth annibynnol ac yn gwerthuso data a llenyddiaeth wyddonol yn feirniadol.

Dysgu Seiliedig ar Waith* - Arweinydd modiwl: Huw Wilcox

Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i ddarparu llwyfan i'r dysgwr allu gwella effeithiolrwydd profiad y gweithle a myfyrio ar y profiadau hyn.

Adsefydlu Uwch Anafiadau Chwaraeon ac Ymarfer Corff - Arweinydd modiwl: Anthony Carter

Mae'r modiwl yn ceisio datblygu sgiliau ymarferol o ran adsefydlu hwyr i gyfnod cyn rhyddhau, gwneud penderfyniadau dychwelyd i chwarae a strategaethau lleihau anafiadau.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Dysgu 

Mae myfyrwyr amser llawn yn astudio chwe modiwl ym mhob blwyddyn (tri y semester). Mae gan bob modiwl ddarlith dwy awr bob wythnos gyda chymhwysiad ymarferol dwy awr ychwanegol, yn gysylltiedig â'r theori hon. Mae hyn yn sicrhau bod y dysgu'n adlewyrchu natur gymhwysol y diwydiant. 

Ategir hyn gydag amser pwrpasol yn y gampfa, lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddod yn hyfforddwr gweithredol yn ein rhaglen perfformiad chwaraeon. 

Mae yna ystod o ddulliau addysgu a dysgu, gan gynnwys darlithoedd ffurfiol, gweithdai ymarferol, a phrofiad ymarferol wedi'i gymhwyso'n feirniadol. 

Mae pob agwedd ar y cwrs cryfder a chyflyru yn cael ei danategu gan brofiad ymarferol helaeth wrth ddarparu cryfder a chyflyru, gallu hanfodol ar gyfer cyflogaeth yn y maes. 

Fe'ch addysgir mewn grwpiau bach gan arbenigwyr cryfder a chyflyru, mewn amgylchedd cryfder a chyflyru. Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.

Asesiad 

Gan bwysleisio natur gymhwysol y cwrs cryfder a chyflyru lefel 4 hwn, bydd asesiad ynghlwm wrth y tasgau cryfder a bydd yn ofynnol i hyfforddwyr cyflyru eu cyflawni fel ymarferwyr diwydiant. 

Tra bod arholiadau ffurfiol yn cael eu defnyddio i asesu gwybodaeth ddamcaniaethol, mae mwyafrif yr asesiadau ar ffurf asesiadau ymarferol a phortffolios cymhwysol o fewnbynnau hyfforddi y mae'r myfyrwyr wedi'u cynllunio a'u cyflwyno - er enghraifft, dylunio rhaglenni a rheoli rhaglenni. 

Achrediadau 

Mae achrediad proffesiynol yn hanfodol i gyflogaeth yn y proffesiwn a dyluniwyd y cwrs Cryfder a Chyflyru i ddarparu'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i weithio tuag at achrediad proffesiynol trwy Gymdeithas Cryfder a Chyflyru'r Deyrnas Unedig (UKSCA) a'r Gymdeithas Cryfder a Chyflyru Genedlaethol (NSCA ). 

Bydd y Brifysgol hefyd yn ariannu myfyrwyr 3edd flwyddyn sy'n cyflawni gradd 2: 1 neu uwch i eistedd y Arbenigwr Cryfder a Chyflyru Ardystiedig Cenedlaethol (NSCA) Arbenigwr Cryfder a Chyflyru Ardystiedig (CSCS) arholiad. Mae'r CSCS yn cael ei ystyried yn brif gryfder a chymhwyster byd-eang ac mae'n cael ei ddal gan weithwyr proffesiynol ledled y byd. 

Lleoliadau 

Mae lleoliadau gwaith yn rhan hanfodol o ddatblygu arbenigedd proffesiynol mewn cryfder a chyflyru. 

Mae myfyrwyr sy'n rhagori yn ein cwrs prifysgol cryfder a chyflyru wedi ymgymryd â lleoliadau gydag ystod o sefydliadau proffesiynol, gan gynnwys Clwb Pêl-droed Caerdydd, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Gleision Caerdydd, Dreigiau Casnewydd Gwent, Pêl-rwyd y Dreigiau Celtaidd, Criced Cymru a Hoci Cymru. 

Cyfleusterau 

Cyflwynir y cwrs cryfder a chyflyru yn bennaf ym Mharc Chwaraeon PDC sydd â chanolfan cryfder a chyflyru o'r radd flaenaf gyda 12 platfform codi yn ogystal â chae 3G dan do maint llawn, wedi'i adeiladu i safonau Fifa Pro a Rygbi'r Byd 22, cyfres dadansoddi perfformiad, caeau awyr agored, 3G a phob un wyneb tywydd. 

Gall myfyrwyr ar ein gradd cryfder a chyflyru hefyd gael mynediad i'r ystafelloedd anatomeg, ffisioleg a biomecaneg arbenigol ar gampws Glyntaff y Brifysgol. 

Defnyddir ein cyfleusterau yn rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, sy'n cadarnhau ansawdd uchel ein hoffer. 

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Mae angen cyfwerth tramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BBC i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 112 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i rhestru cysylltwch â ni.

https://myusw.southwales.ac.uk/contact-us

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Llawn amser y DU:  I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260 
  • Rhan-amser y DU:  I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

DBS * - £53.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS gwell. 

Arall: Costau teithio i lleoliad

Blwyddyn 2 a 3. Rhaid i fyfyrwyr ariannu costau teithio a chynhaliaeth pan fyddant ar leoliadau gwaith. Bydd y costau yn fawr iawn, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion yn barod am gyflogaeth fel hyfforddwr cryfder a chyflyru, sy'n gallu gweithio ar draws ystod o lefelau - o ddechreuwyr i athletwyr elitaidd. Byddwch hefyd yn gallu sefydlu eich busnes cryfder a chyflyru eich hun, neu fynd i mewn i ystod o ddiwydiannau cysylltiedig â ffitrwydd, fel adsefydlu, hyfforddiant personol, iechyd a lles, neu gyfarwyddyd campfa.