Roedd 91% o'n myfyrwyr BSc (Anrh) Cryfder a Chyflwr yn fodlon â'u cwrs - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2022

Mae gradd cryfder a chyflyru PDC yn cael ei ddylunio, ei ysgrifennu a'i ddarparu gan weithwyr proffesiynol diwydiant o fri rhyngwladol. 

Mae angen cymysgedd unigryw o wybodaeth wyddonol, arbenigedd ymarferol a phrofiad hyfforddi ar hyfforddwyr cryfder a chyflyru. Mae'r cwrs cryfder a chyflyru hwn yn mynd i'r afael yn uniongyrchol â'r holl ofynion hyn. 

Mae'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad ymarferol helaeth ac yn cael ei gymeradwyo gan y Gymdeithas Cryfder a Chyflyru Genedlaethol (NSCA) trwy ei rhaglen ERP

Byddwch yn dysgu sgiliau cryfder a chyflyru ymarferol yn ein cyfleuster o'r radd flaenaf ym Mharc Chwaraeon PDC, gan ddefnyddio'r un offer ac offer a ddefnyddir i hyfforddi ac asesu athletwyr proffesiynol. 

Gallech hefyd ddod yn rhan o dîm hyfforddi'r Brifysgol, gan ddarparu cryfder a chyflyru i'w nifer o dimau chwaraeon ac athletwyr, gan ennill profiad hyfforddi gwerthfawr. 

Dilynwch ni ar Twitter, Instagram a LinkedIn.


Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

Cyflwyniad i Gryfder a Chyflyru - Cwrs Blasu Ar-lein am Ddim

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
62B1 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Glyntaff A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
62B1 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Glyntaff A

Mae hyfforddwyr cryfder a chyflyru yn gofyn am gymysgedd unigryw o wybodaeth wyddonol, gwybodaeth hyfforddi, arbenigedd ymarferol a phrofiad hyfforddi. Felly mae angen iddynt allu tynnu ar wybodaeth ac arbenigedd ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a meysydd pwnc, a syntheseiddio'r meysydd hyn wrth ddylunio a darparu rhaglenni hyfforddi effeithiol. 


Blwyddyn Un: Cwrs Cryfder a Chyflyru 

Hanfodion Hyfforddiant Gwrthiant - 20 credyd -Nathan Evans

Mae hyfforddiant ymwrthedd yn agwedd allweddol ar waith hyfforddwr cryfder a chyflyru. Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i roi ystod o sgiliau, gwybodaeth a chymhwysedd i'r myfyriwr mewn cynllunio a hyfforddi hyfforddiant gwrthiant i'w alluogi i ddefnyddio'r hyfforddiant hwn yn ei ymarfer cryfder a chyflyru.

Monitro Twf a Datblygiad Hirdymor ar draws perfformiad athletaidd - 20 credyd - Nathan Evans

Bydd y modiwl yn rhoi dealltwriaeth sylfaenol i'r myfyriwr o'r broses cyfnodoli ynghyd â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol o dwf, datblygiad a symudiad i alluogi'r myfyriwr i ddylunio a gweithredu rhaglenni datblygu chwaraewyr hirdymor effeithiol.

Ffisioleg Ymarfer Corff - 20 credyd - Philippa Laugharne

Nod y modiwl hwn yw ymgyfarwyddo'r myfyriwr ag iaith anatomeg a sefydlu'n benodol eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o anatomeg cyhyrysgerbydol dynol, fel pwnc sylfaenol ffisioleg ymarfer corff a biomecaneg.

Hyfforddiant Cyflymder, Ystwythder a Datblygiad Dygnwch - 20 credyd - Paul Bunce

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau ymarferol i fyfyrwyr i'w galluogi i ddylunio, gweithredu a hyfforddi rhaglenni datblygu ystwythder a dygnwch cyflymdra yn effeithiol.

Hyfforddi Hanfodion Cryfder a Chyflyru - 20 credyd - Peter Ashcroft

Cynlluniwyd y modiwl hwn i roi dealltwriaeth i'r myfyriwr o'r egwyddorion gwyddonol sylfaenol sy'n sail i'r broses hyfforddi. Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o egwyddorion hyfforddiant, cydrannau ffitrwydd a rôl y broses hyfforddi wrth gyflwyno cryfder a chyflyru.

Cyflwyniad i Sgrinio, Atal ac Adfer - 20 credyd - Dr Kate Louise Williams

Bydd y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i theori ac ymarfer sgrinio symudiadau, atal anafiadau chwaraeon a dulliau adfer a datblygu cymhwysedd ymarferol mewn cymorth cyntaf sylfaenol, ac atal a/neu reoli anafiadau i'r feinwe feddal.


Blwyddyn Dau: Cwrs Cryfder a Chyflyru 

Dylunio a Gweinyddu Rhaglenni Cryfder a Chyflyru - 20 credyd -Paul Bunce

Bydd y modiwl yn rhoi'r wybodaeth, y sgil a'r cymhwysedd angenrheidiol i'r myfyriwr allu dylunio, cynllunio arwain a rheoli rhaglen cryfder a chyflyru gweithio.

Codi Pwysau - 20 credyd -Nathan Evans

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ennill y wybodaeth, y sgil a'r cymhwysedd ymarferol i ddod yn hyfforddwr dechreuwyr cymwys mewn codi pwysau ac ymarfer codi pwysau Olympaidd sylfaenol.

Maeth Chwaraeon - 20 credyd - George Rose

Nod y modiwl hwn yw rhoi i'r myfyriwr werthfawrogiad o sut mae ymyriadau maethol yn dylanwadu ar berfformiad chwaraeon ac ymarfer corff, yn enwedig y defnydd a'r buddion honedig o driniaethau dietegol dethol.

Monitro, Profi a Gwerthuso mewn Chwaraeon Tîm - 20 credyd - Dr Morgan Williams

Nod y modiwl yw rhoi cyflwyniad i'r myfyriwr i faterion cyfoes a phrotocolau a ddefnyddir ar gyfer monitro a phrofi athletwyr mewn amgylchedd cymhwysol a'r gallu i ddadansoddi data ac i gynhyrchu adroddiad athletwr o asesiad.

Dulliau Ymchwil - 20 credyd - Dr Morgan Williams

Bydd hyn yn adeiladu ar ddealltwriaeth y myfyriwr o ddulliau ymchwil ac yn ehangu a dyfnhau eich gwerthfawrogiad o’r ystod o ddulliau ymchwil gan ddefnyddio ymchwil ar gyfer dulliau ansoddol a meintiol.

Modiwlau dewisol: 

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon ac Ymarfer Corff - 20 credyd - Dr Kate Louise Williams

Bydd y modiwl hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth myfyriwr o adsefydlu cynnar a chanolradd anafiadau a salwch cyhyrysgerbydol cyffredin a geir yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff, megis; mecaneg meinwe a chromliniau straen-straen; dewis ymarfer corff a phresgripsiwn.

Lleoliad Chwaraeon - 20 credyd – Huw Wilcox

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gynnal eu profiad cysylltiedig â gwaith o fewn nifer o feysydd galwedigaethol allweddol sy'n ymwneud â'r diwydiant chwaraeon.

Ymarfer ar gyfer Poblogaethau Arbennig - 20 credyd

Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i'r myfyriwr o'r materion ffisiolegol a meddygol sy'n gysylltiedig â mynediad at weithgarwch corfforol ymhlith poblogaethau arbennig. Bydd y myfyriwr yn dysgu dylunio a gwerthuso rhaglenni ymarfer corff priodol sy'n addas ar gyfer anghenion unigol ymhlith ystod amrywiol o grwpiau poblogaeth arbennig.


Blwyddyn Tri: Cwrs Cryfder a Chyflyru 

Dulliau Uwch mewn Cryfder a Chyflyru - 20 credyd -Nathan Evans

Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r cymhwysedd ymarferol angenrheidiol i'r myfyriwr i ganiatáu ar gyfer cyflwyno, monitro a gwerthuso dulliau uwch ac ymyriadau hyfforddi sy'n addas ar gyfer ystod ehangach o athletwyr yn effeithiol.

Gwyddoniaeth Gymhwysol mewn Cryfder a Chyflyru - 20 credyd - Dr Morgan Williams

Nod y modiwl hwn yw datblygu lefel uwch o wybodaeth a dealltwriaeth ynghylch sail anatomegol, ffisiolegol a biomecanyddol y broses hyfforddi a chynllunio a gwerthuso rhaglenni hyfforddi effeithiol.

Hyfforddi Poblogaethau Arbennig - 20 credyd -Nathan Evans

Bydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyriwr i ennill ac arddangos y wybodaeth, y wybodaeth, y sgil a'r cymhwysedd i ddod yn arbenigwr mewn cyflwyno rhaglenni cryfder a chyflyru amrywiol i amrywiaeth o boblogaethau.

Modiwlau dewisol: 

Prosiect Proffesiynol Cymhwysol - 40 credyd -Chris Emsley

Nod y modiwl hwn yw rhoi llwyfan i fyfyrwyr wella effeithiolrwydd eu profiad yn y gweithle a datblygu eu sgiliau galwedigaethol.

Traethawd Hir - 40 credyd Dr Stuart Jarvis

Bydd hyn yn galluogi'r myfyriwr i ddylunio a chynnal astudiaeth annibynnol ac i allu gwerthuso data a llenyddiaeth wyddonol yn feirniadol.

Dysgu Seiliedig ar Waith - 20 credyd - Huw Wilcox

Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i ddarparu llwyfan i'r dysgwr allu gwella effeithiolrwydd profiad y gweithle a myfyrio ar y profiadau hyn. Ar gyfer y gweithgaredd proffesiynol o'u dewis disgwylir i'r myfyriwr ddatblygu dysgu annibynnol yn seiliedig ar brofiad yn y gweithle.

Adsefydlu Chwaraeon Uwch - 20 credyd - Anthony Carter

Bydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu amrywiaeth o dechnegau tylino a deall sut i gofnodi'r sgiliau hyn yn briodol a'u rhoi ar waith yn effeithiol wrth gymhwyso amrywiol strategaethau triniaeth.

Dysgu 

Mae myfyrwyr amser llawn yn astudio chwe modiwl ym mhob blwyddyn (tri y semester). Mae gan bob modiwl ddarlith dwy awr bob wythnos gyda chymhwysiad ymarferol dwy awr ychwanegol, yn gysylltiedig â'r theori hon. Mae hyn yn sicrhau bod y dysgu'n adlewyrchu natur gymhwysol y diwydiant. 

Ategir hyn gydag amser pwrpasol yn y gampfa, lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddod yn hyfforddwr gweithredol yn ein rhaglen perfformiad chwaraeon. 

Mae yna ystod o ddulliau addysgu a dysgu, gan gynnwys darlithoedd ffurfiol, gweithdai ymarferol, a phrofiad ymarferol wedi'i gymhwyso'n feirniadol. 

Mae pob agwedd ar y cwrs cryfder a chyflyru yn cael ei danategu gan brofiad ymarferol helaeth wrth ddarparu cryfder a chyflyru, gallu hanfodol ar gyfer cyflogaeth yn y maes. 

Fe'ch addysgir mewn grwpiau bach gan arbenigwyr cryfder a chyflyru, mewn amgylchedd cryfder a chyflyru. Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.

  

Asesiad 

Gan bwysleisio natur gymhwysol y cwrs cryfder a chyflyru lefel 4 hwn, bydd asesiad ynghlwm wrth y tasgau cryfder a bydd yn ofynnol i hyfforddwyr cyflyru eu cyflawni fel ymarferwyr diwydiant. 

Tra bod arholiadau ffurfiol yn cael eu defnyddio i asesu gwybodaeth ddamcaniaethol, mae mwyafrif yr asesiadau ar ffurf asesiadau ymarferol a phortffolios cymhwysol o fewnbynnau hyfforddi y mae'r myfyrwyr wedi'u cynllunio a'u cyflwyno - er enghraifft, dylunio rhaglenni a rheoli rhaglenni. 

Achrediadau 

Mae achrediad proffesiynol yn hanfodol i gyflogaeth yn y proffesiwn a dyluniwyd y cwrs Cryfder a Chyflyru i ddarparu'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i weithio tuag at achrediad proffesiynol trwy Gymdeithas Cryfder a Chyflyru'r Deyrnas Unedig (UKSCA) a'r Gymdeithas Cryfder a Chyflyru Genedlaethol (NSCA ). 

Bydd y Brifysgol hefyd yn ariannu myfyrwyr 3edd flwyddyn sy'n cyflawni gradd 2: 1 neu uwch i eistedd y Arbenigwr Cryfder a Chyflyru Ardystiedig Cenedlaethol (NSCA) Arbenigwr Cryfder a Chyflyru Ardystiedig (CSCS) arholiad. Mae'r CSCS yn cael ei ystyried yn brif gryfder a chymhwyster byd-eang ac mae'n cael ei ddal gan weithwyr proffesiynol ledled y byd. 

Lleoliadau 

Mae lleoliadau gwaith yn rhan hanfodol o ddatblygu arbenigedd proffesiynol mewn cryfder a chyflyru. 

Mae myfyrwyr sy'n rhagori yn ein cwrs prifysgol cryfder a chyflyru wedi ymgymryd â lleoliadau gydag ystod o sefydliadau proffesiynol, gan gynnwys Clwb Pêl-droed Caerdydd, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Gleision Caerdydd, Dreigiau Casnewydd Gwent, Pêl-rwyd y Dreigiau Celtaidd, Criced Cymru a Hoci Cymru. 

Cyfleusterau 

Cyflwynir y cwrs cryfder a chyflyru yn bennaf ym Mharc Chwaraeon PDC sydd â chanolfan cryfder a chyflyru o'r radd flaenaf gyda 12 platfform codi yn ogystal â chae 3G dan do maint llawn, wedi'i adeiladu i safonau Fifa Pro a Rygbi'r Byd 22, cyfres dadansoddi perfformiad, caeau awyr agored, 3G a phob un wyneb tywydd. 

Gall myfyrwyr ar ein gradd cryfder a chyflyru hefyd gael mynediad i'r ystafelloedd anatomeg, ffisioleg a biomecaneg arbenigol ar gampws Glyntaff y Brifysgol. 

Defnyddir ein cyfleusterau yn rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, sy'n cadarnhau ansawdd uchel ein hoffer. 

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Mae angen cyfwerth tramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BBC - CCC i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112-96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB-CC i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 112-96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn pwnc Gwyddoniaeth, Mathemateg, neu Seicoleg ar Lefel A, a 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

(rhaid i'r sgôr fod yn gyfwerth â 112-96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i rhestru cysylltwch â ni.

https://myusw.southwales.ac.uk/contact-us

 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  • Llawn amser y DU: £9,000

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £13,800

  • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

DBS * - £53.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS gwell. 

Arall: Costau teithio i lleoliad

Blwyddyn 2 a 3. Rhaid i fyfyrwyr ariannu costau teithio a chynhaliaeth pan fyddant ar leoliadau gwaith. Bydd y costau yn fawr iawn, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion yn barod am gyflogaeth fel hyfforddwr cryfder a chyflyru, sy'n gallu gweithio ar draws ystod o lefelau - o ddechreuwyr i athletwyr elitaidd. Byddwch hefyd yn gallu sefydlu eich busnes cryfder a chyflyru eich hun, neu fynd i mewn i ystod o ddiwydiannau cysylltiedig â ffitrwydd, fel adsefydlu, hyfforddiant personol, iechyd a lles, neu gyfarwyddyd campfa.