strength and conditioning

BSc (Anrh) Cryfder a Chyflyru

Mae gradd cryfder a chyflyru PDC yn cael ei ddylunio, ei ysgrifennu a'i ddarparu gan weithwyr proffesiynol diwydiant o fri rhyngwladol. 

Mae angen cymysgedd unigryw o wybodaeth wyddonol, arbenigedd ymarferol a phrofiad hyfforddi ar hyfforddwyr cryfder a chyflyru. Mae'r cwrs cryfder a chyflyru hwn yn mynd i'r afael yn uniongyrchol â'r holl ofynion hyn. 

Mae'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad ymarferol helaeth ac yn cael ei gymeradwyo gan y Gymdeithas Cryfder a Chyflyru Genedlaethol (NSCA) trwy ei rhaglen ERP. 

Byddwch yn dysgu sgiliau cryfder a chyflyru ymarferol yn ein cyfleuster o'r radd flaenaf ym Mharc Chwaraeon PDC, gan ddefnyddio'r un offer ac offer a ddefnyddir i hyfforddi ac asesu athletwyr proffesiynol. 

Gallech hefyd ddod yn rhan o dîm hyfforddi'r Brifysgol, gan ddarparu cryfder a chyflyru i'w nifer o dimau chwaraeon ac athletwyr, gan ennill profiad hyfforddi gwerthfawr. 

Dilynwch ni ar Twitter. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
62B1 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Glyntaff A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
62B1 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Glyntaff A

Mae hyfforddwyr cryfder a chyflyru yn gofyn am gymysgedd unigryw o wybodaeth wyddonol, gwybodaeth hyfforddi, arbenigedd ymarferol a phrofiad hyfforddi. Felly mae angen iddynt allu tynnu ar wybodaeth ac arbenigedd ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a meysydd pwnc, a syntheseiddio'r meysydd hyn wrth ddylunio a darparu rhaglenni hyfforddi effeithiol. 

Blwyddyn Un: Cwrs Cryfder a Chyflyru 

 • Hanfodion Hyfforddiant Gwrthiant 

 • Monitro Twf a Datblygiad Hirdymor ar draws perfformiad athletaidd 

 • Ffisioleg Ymarfer Corff 

 • Datblygu Cyflymder, Ystwythder a Dygnwch Hyfforddi 

 • Hyfforddi Hanfodion Cryfder a Chyflyru 

 • Cyflwyniad i Sgrinio, Atal ac Adfer 

Blwyddyn Dau: Cwrs Cryfder a Chyflyru 

 • Dylunio a Gweinyddu Rhaglenni Cryfder a Chyflyru 

 • Codi Pwysau 

 • Maeth Chwaraeon 

 • Monitro, Profi a Gwerthuso mewn Chwaraeon Tîm 

 • Dulliau Ymchwil 

Modiwlau dewisol: 

 • Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

 • Lleoliad Chwaraeon 

 • Ymarfer ar gyfer Poblogaethau Arbennig 

Blwyddyn Tri: Cwrs Cryfder a Chyflyru 

 • Dulliau Uwch mewn Cryfder a Chyflyru 

 • Gwyddoniaeth Gymhwysol mewn Cryfder a Chyflyru 

 • Hyfforddi Poblogaethau Arbennig 

Modiwlau dewisol: 

 • Prosiect Proffesiynol Cymhwysol 

 • Traethawd Hir 

 • Dysgu Seiliedig ar Waith 

 • Adsefydlu Uwch Anafiadau Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

Dysgu 

Mae myfyrwyr amser llawn yn astudio chwe modiwl ym mhob blwyddyn (tri y semester). Mae gan bob modiwl ddarlith dwy awr bob wythnos gyda chymhwysiad ymarferol dwy awr ychwanegol, yn gysylltiedig â'r theori hon. Mae hyn yn sicrhau bod y dysgu'n adlewyrchu natur gymhwysol y diwydiant. 

Ategir hyn gydag amser pwrpasol yn y gampfa, lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddod yn hyfforddwr gweithredol yn ein rhaglen perfformiad chwaraeon. 

Mae yna ystod o ddulliau addysgu a dysgu, gan gynnwys darlithoedd ffurfiol, gweithdai ymarferol, a phrofiad ymarferol wedi'i gymhwyso'n feirniadol. 

Mae pob agwedd ar y cwrs cryfder a chyflyru yn cael ei danategu gan brofiad ymarferol helaeth wrth ddarparu cryfder a chyflyru, gallu hanfodol ar gyfer cyflogaeth yn y maes. 

Fe'ch addysgir mewn grwpiau bach gan arbenigwyr cryfder a chyflyru, mewn amgylchedd cryfder a chyflyru. Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.

  

Asesiad 

Gan bwysleisio natur gymhwysol y cwrs cryfder a chyflyru lefel 4 hwn, bydd asesiad ynghlwm wrth y tasgau cryfder a bydd yn ofynnol i hyfforddwyr cyflyru eu cyflawni fel ymarferwyr diwydiant. 

Tra bod arholiadau ffurfiol yn cael eu defnyddio i asesu gwybodaeth ddamcaniaethol, mae mwyafrif yr asesiadau ar ffurf asesiadau ymarferol a phortffolios cymhwysol o fewnbynnau hyfforddi y mae'r myfyrwyr wedi'u cynllunio a'u cyflwyno - er enghraifft, dylunio rhaglenni a rheoli rhaglenni. 

Achrediadau 

Mae achrediad proffesiynol yn hanfodol i gyflogaeth yn y proffesiwn a dyluniwyd y cwrs Cryfder a Chyflyru i ddarparu'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i weithio tuag at achrediad proffesiynol trwy Gymdeithas Cryfder a Chyflyru'r Deyrnas Unedig (UKSCA) a'r Gymdeithas Cryfder a Chyflyru Genedlaethol (NSCA ). 

Bydd y Brifysgol hefyd yn ariannu myfyrwyr 3edd flwyddyn sy'n cyflawni gradd 2: 1 neu uwch i eistedd y Arbenigwr Cryfder a Chyflyru Ardystiedig Cenedlaethol (NSCA) Arbenigwr Cryfder a Chyflyru Ardystiedig (CSCS) arholiad. Mae'r CSCS yn cael ei ystyried yn brif gryfder a chymhwyster byd-eang ac mae'n cael ei ddal gan weithwyr proffesiynol ledled y byd. 

Lleoliadau 

Mae lleoliadau gwaith yn rhan hanfodol o ddatblygu arbenigedd proffesiynol mewn cryfder a chyflyru. 

Mae myfyrwyr sy'n rhagori yn ein cwrs prifysgol cryfder a chyflyru wedi ymgymryd â lleoliadau gydag ystod o sefydliadau proffesiynol, gan gynnwys Clwb Pêl-droed Caerdydd, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Gleision Caerdydd, Dreigiau Casnewydd Gwent, Pêl-rwyd y Dreigiau Celtaidd, Criced Cymru a Hoci Cymru. 

Cyfleusterau 

Cyflwynir y cwrs cryfder a chyflyru yn bennaf ym Mharc Chwaraeon PDC sydd â chanolfan cryfder a chyflyru o'r radd flaenaf gyda 12 platfform codi yn ogystal â chae 3G dan do maint llawn, wedi'i adeiladu i safonau Fifa Pro a Rygbi'r Byd 22, cyfres dadansoddi perfformiad, caeau awyr agored, 3G a phob un wyneb tywydd. 

Gall myfyrwyr ar ein gradd cryfder a chyflyru hefyd gael mynediad i'r ystafelloedd anatomeg, ffisioleg a biomecaneg arbenigol ar gampws Glyntaff y Brifysgol. 

Defnyddir ein cyfleusterau yn rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, sy'n cadarnhau ansawdd uchel ein hoffer. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn cynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. Yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Mae angen cyfwerth tramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BBC - CCC i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112-96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB-CC i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 112-96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn pwnc Gwyddoniaeth, Mathemateg, neu Seicoleg ar Lefel A, a 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

(rhaid i'r sgôr fod yn gyfwerth â 112-96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i rhestru cysylltwch â ni.

https://myusw.southwales.ac.uk/contact-us

 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

DBS * - £53.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS gwell. 

Arall: Teithio i Gostau Lleoli 

Blwyddyn 2 a 3. Rhaid i fyfyrwyr ariannu costau teithio a chynhaliaeth pan fyddant ar leoliadau gwaith. Bydd y costau yn fawr iawn, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol

https://myusw.southwales.ac.uk/login?referrer=https://applicationform.southwales.ac.uk/apps/new

.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion yn barod am gyflogaeth fel hyfforddwr cryfder a chyflyru, sy'n gallu gweithio ar draws ystod o lefelau - o ddechreuwyr i athletwyr elitaidd. Byddwch hefyd yn gallu sefydlu eich busnes cryfder a chyflyru eich hun, neu fynd i mewn i ystod o ddiwydiannau cysylltiedig â ffitrwydd, fel adsefydlu, hyfforddiant personol, iechyd a lles, neu gyfarwyddyd campfa. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL