fifa-standard-pitch.jpg

Cyfleusterau sy’n arwain y diwydiant gan gynnwys cae 3G maint llawn wedi’i adeiladu yn unol â FIFA pro a Safonau Rygbi’r Byd

accredited icon.jpg

Partneriaethau unigryw gyda chlybiau chwaraeon, cyrff llywodraethu ac undebau chwaraeon

embedded-qualifactions.jpg

Cymwysterau a thrwyddedau ychwanegol wedi'u hymgorffori mewn llawer o gyrsiau

survey-1

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Gwyddor Chwaraeon - Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024


Graddau Chwaraeon

Chwaraeon Lefel Broffesiynol

Mae gan Brifysgol De Cymru gefndir chwaraeon cryf, enw rhagorol am raddau chwaraeon, a chyfleusterau trawiadol i’n myfyrwyr astudio a hyfforddi ynddynt. 

Mae gennym rai o'r cyfleusterau gorau yn y DU sy'n cynnig clybiau, cyrsiau a chymwysterau. Mae Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru yn safle pwrpasol, wedi'i gynllunio i hyfforddi a datblygu myfyrwyr i'w llawn botensial. 

Mae ein campws mwyaf yn gartref i’r ParthFfit @ Trefforest, gyda chyfleusterau a rhaglenni sy’n darparu ar gyfer perfformwyr elitaidd o’r radd flaenaf a myfyrwyr sydd eisiau cadw’n heini ac iach. Mae'r labordai ar Gampws Pontypridd, Glyn-taf yn darparu cefndir gwyddonol cryf i ddysgu, ac yn ategu'r offer arbenigol sydd ar gael yn y Parc Chwaraeon. 

Cyfleusterau Trawiadol

Impressive Sport Facilities

PDC yw’r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig cae 3G maint llawn dan do wedi’i adeiladu i Safon FIFA Pro a Rygbi’r Byd sy’n gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn. 

Technoleg Arloesol

Innovative Technology

Rydym yn defnyddio technoleg sy'n arwain y diwydiant i wella addysgu, gan gynnwys technoleg GPS gwisgadwy, dadansoddi fideo pen ucha’r farchnad ac offer rheoli athletwyr. 

Cymwysterau Ychwanegol

Additional Qualifications

Mae ein partneriaethau unigryw yn golygu bod trwyddedau hyfforddi UEFA B ac FAW C a dyfarniadau hyfforddi lluosog UKCC ac URC yn cael eu hymgorffori yn ein graddau hyfforddi heb unrhyw gost ychwanegol. 

Cysylltiadau Diwydiant

Industry Links

Mae gennym bartneriaethau unigryw gyda chlybiau, cyrff llywodraethu ac undebau chwaraeon, a gall ein myfyrwyr fanteisio ar y cyfleoedd hyn er budd eu cyflogadwyedd. Er enghraifft, mae ein harlwy pêl-droed yn defnyddio partneriaethau gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru, Clwb Pêl-droed Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr, tra bod ein cyrsiau rygbi yn defnyddio ein partneriaethau ag Undeb Rygbi Cymru, Gleision Caerdydd a Dreigiau Casnewydd Gwent.

Cryfder a Chyflyru

Strength & Conditioning

Mae ein canolfan arbenigol newydd ar gyfer cryfder a chyflyru yn darparu 12 llwyfan codi ar gyfer ein myfyrwyr fel y gall sgwad rygbi neu bêl-droed gyfan hyfforddi gyda'i gilydd. Mae'r llawr wedi'i integreiddio â'r llwyfannau fel y gall gynnal y pwysau trwm y bydd ein hathletwyr yn eu defnyddio. 

Cyrsiau Blasu am Ddim

Sports Free Taster Courses

Meddwl am astudio gradd, ond yn ansicr a yw PDC yn addas i chi? Mae ein cyrsiau blasu byr yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau i'ch cyflwyno i'ch dewis faes astudio a rhoi cipolwg i chi ar sut y byddwch yn dysgu yn PDC. 


Cyrsiau Chwaraeon

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


CYRSIAU BLASU AM DDIM

Cael Blas o Astudio yn PDC

Meddwl am astudio gradd, ond yn ansicr a yw PDC yn addas i chi? Mae ein cyrsiau blasu byr yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau i'ch cyflwyno i'ch dewis faes astudio a rhoi cipolwg i chi ar sut y byddwch yn dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. 

Mae cyrsiau blasu yn amrywio o ran hyd, ond gallwch chi stopio, ailddechrau neu ailchwarae'r cwrs blasu unrhyw bryd ar ôl i chi ddechrau. Gallwch hefyd olrhain eich cynnydd yn ystod pob cwrs

Gallwch wneud cyrsiau blasu mewn amrywiaeth o bynciau chwaraeon gan gynnwys Hyfforddi Pêl-droed, Hyfforddi Rygbi ac Atal Anafiadau Chwaraeon. 

Sport Taster Course.png

LLEOLIADAU

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

sport-open-days.jpg

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

sport-careers-and-employability.jpg

Ymchwil Chwaraeon

Dylanwadu ar Newid

Mae 96% o ymchwil Wyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prifysgol De Cymru, yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol, ac mae myfyrwyr sy’n cael eu haddysgu gan ddarlithwyr ymchwil-weithredol yn elwa ar eu gwybodaeth a’u cysylltiadau yn y diwydiant, sy’n cyfrannu at eich sgiliau a’ch galluoedd technegol, a’ch parodrwydd i weithio .

Mae ein darlithwyr, sy’n aml yn arweinwyr yn eu maes, yn dylunio ac yn llywio cynnwys ein cwrs, gan sicrhau eich bod yn elwa o’r wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf yn eich pwnc a thu hwnt.

Ein hymrwymiad i ymchwil yw pam mae PDC yn gydradd gyntaf yn y DU am effaith ac ar gyfer allbynnau allan o 61 o brifysgolion.

Tom Owens, PhD, Concussion and the Link to Early Onset Dementia


Gwneud Cais

apply-sport.jpg

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student-life-sport.jpg

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

LLETY

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.