Os ydych chi'n angerddol am y celfyddydau mynegiannol ac yn credu yn y potensial i wella lles drwy arferion creadigol, mae'r radd Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn rhoi cyfle i ddatblygu eich ymarfer yn y dyfodol mewn lleoliadau cymunedol ac addysgol. 

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn celf gain, dylunio, crefft neu ymgysylltu â'r gymuned greadigol, mae'r cwrs Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn cwmpasu amrywiaeth eang o ddisgyblaethau creadigol. Fe'ch addysgir gan arbenigwyr sydd ar flaen y gad yn y gweithlu celfyddydau creadigol a therapiwtig, a fydd yn rhoi llwyfan rhagorol i chi ennill profiad o weithio'n greadigol gydag eraill. 

Mae gan y radd Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig dri maes astudio gwahanol - ymarfer celf, lleoliad ymarfer proffesiynol, a mewnbwn damcaniaethol. Fe'ch anogir i wneud cysylltiadau ystyrlon rhwng pob pwnc craidd i ddod yn ymarferydd celfyddydau creadigol. 

Dilynwch y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ar Twitter a Instagram. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WX93 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WX93 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: Gradd yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig 

Mae eich blwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar adeiladu cymuned ddysgu greadigol ymhlith eich cyd-fyfyrwyr i'ch cefnogi trwy gydol eich astudiaethau. Byddwch yn gweithio'n annibynnol ac ar y cyd, gan rannu gwybodaeth a beirniadu gwaith eich gilydd yn adeiladol. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn prosiect dwys o ymgysylltu a hyfforddi proffesiynol. Bydd hyn yn arwain at weithdai celfyddydau mynegiannol yn y gymuned trwy weithio ar y cyd. 

Celf (1) 

Ymarfer Proffesiynol (1) 

Creadigrwydd a Lles: Damcaniaeth craidd

Sgiliau Academaidd ar gyfer Ymarfer Cynhwysol 

Blwyddyn Dau: Gradd yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig 

Yn yr ail flwyddyn, cewch gyfleoedd i arallgyfeirio. Modiwlau damcaniaethol sy'n rhoi mewnwelediad i ystod o gyd-destunau a syniadau arbenigol ar sut i weithio'n greadigol o fewn y rhain, ynghyd ag archwilio natur cydweithredu a chyfranogi. Mae'r dysgu hwn yn cael ei ddatblygu, ei gymhwyso a'i asesu tra'ch bod chi'n gweithio'n greadigol ac yn therapiwtig ar leoliad. 

Celf (2) 

Ymarfer / Lleoli Proffesiynol (2) 

Gweithio'n Greadigol i Hwyluso Lles 

Blwyddyn Tri: Gradd yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig 

Mae'r flwyddyn olaf yn rhoi cyfle ichi hogi'ch hunaniaeth fel ymarferydd celfyddydau creadigol. Byddwch yn dysgu am bwysigrwydd ymarfer a gwerthuso ar sail tystiolaeth, ac yn mireinio'r maes arbenigol o'ch dewis trwy gyfleoedd pellach mewn lleoliadau cymunedol, addysg ac iechyd. Daw eleni i ben gydag arddangosfa i raddedigion, sydd â ffocws craff ar botensial therapiwtig a chynhwysol yr arfer hwn. 

Celf (3) 

Myfyrio Beirniadol ar Egwyddorion Therapiwtig 

Arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

Ymarfer / Lleoliad Proffesiynol 

Dysgu 

Byddwch yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau cydweithredol, gweithdai a darlithoedd yn ogystal â dysgu trwy leoliadau yn y gwaith mewn ystod o leoliadau cymunedol, addysgol ac iechyd. 

Darganfyddwch fwy am ein ymchwil gyfredol i anableddau dysgu ac anhwylderau datblygiadol. 

Asesiad 

Mae'r dulliau asesu ar y cwrs yn amrywiol ac yn nodweddiadol o waith cwrs ac ymarferol o ran cyfeiriadedd. Mae asesu yn cynnwys gwaith cwrs, traethodau, cyflwyniadau cyfoedion, gweithdai cyfoedion creadigol a therapiwtig, astudio annibynnol a gwaith proffesiynol ar leoliad. 

Nid oes unrhyw arholiadau yn rhaglen y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig. 

Lleoliadau 

Mae tîm y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn awyddus i annog myfyrwyr i ddod yn rhan o weithio gydag ystod eang o grwpiau er mwyn ehangu eu profiad a'u dealltwriaeth tra ar y radd. 

Mae lleoliadau gwaith yn rhan bwysig o'r radd gelf fynegiannol hon ac mae ein partneriaethau ag ystod o leoliadau yn golygu y byddwch yn ennill cyfoeth o brofiad ymarferydd i roi hwb i'ch CV. 

Mae partneriaethau lleoliad gwaith yn cynnwys cyfleoedd mewn lleoliadau cymunedol, megis elusennau, llochesau menywod, lleoliadau therapi chwarae plant, cartrefi nyrsio, gwasanaethau anabledd dysgu, canolfannau ffoaduriaid a cheiswyr lloches, grwpiau cymdeithasol i oedolion â nam synhwyraidd deuol, a mwy. Mae gennym hefyd bartneriaethau gyda dros 50 o ysgolion a chanolfannau dysgu sydd ag ystod eang o ddarpariaeth arloesol ac arbenigol. 

Cyfleusterau 

Mae gennym le addysgu amlbwrpas lle mae'r rhan fwyaf o'r celf a darlithoedd cysylltiedig yn cael eu haddysgu. Mae lle i weithdai, gwaith arbrofol mwy anniben, yn ogystal â darlithoedd a seminarau yn y gofod hwn. Mae yna hefyd ofod stiwdio pwrpasol ble gall myfyrwyr gael mynediad iddo ar adegau penodol yn ystod eu hastudiaethau, ar gyfer prosiectau penodol. 

Mae gan y cwrs Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ei ystod ei hun o offer ac adnoddau arbenigol a ddefnyddir trwy'r addysgu yn y gofodau pwrpasol hyn. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Gofynion Ychwanegol 

Mynediad Medi 2023

Bydd gofyn i chi gynhyrchu portffolio o waith, na ddylai fod yn llai nag 20 tudalen, yn arddangos eich ymarfer celf. Os nad ydych wedi astudio celf mewn lleoliad addysg ffurfiol o'r blaen, argymhellir eich bod yn ystyried dilyn dosbarthiadau celf, ysgol nos a/neu ymarfer stiwdio annibynnol i gryfhau'ch portffolio a'ch cymhwysiad.

Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant a thanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth âtramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr sy'n byw tu allan i'r DU.) 

Cynnig Lefel A  nodweddiadol 

BCC i eithrio Astudiaethau Cyffredinol ac fel rheol i gynnwys Celf Lefel A, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio neu gefndir perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC ar Lefel A, i eithrio Astudiaethau Cyffredinol, ac fel rheol igynnwys Celf Lefel A, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio neu gefndir perthnasol (mae hyn yn gyfwerth i 104 o bwyntiau tariff UCAS).  

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod ac fel arfer yn cynnwys pwnc Celf neu Ddiploma Sylfaen Celf a Dylunio neu gefndir perthnasol

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt tariff UCAS mewn Mynediad sy'n gysylltiedig â Chelf neu feddu ar Ddiploma Sylfaen Celf a Dylunio neu gefndir perthnasol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn caelei nodi  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig 

Pecyn (gwisg ac offer) 

Cost

£ 250 - £ 1000 

Deunyddiau celf ar gyfer prosiectau. Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar brosiectau unigol 

Teithiau maes 

Cost

£ 150 - £ 300 

Yn nodweddiadol ym Mlwyddyn 1 

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Asesiadau anabledd 

Cost

£ 300 - £ 350 

Lle bo angen, mae rhai grantiau ar gael trwy'r Brifysgol yn ogystal â gwneud cais i'r Gronfa Caledi 

DBS * 

Cost

£ 53.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * 

Cost

£ 13 

Er ei fod yn ddewisol ar hyn o bryd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru cyn pen 30 diwrnod ar ôl i'ch tystysgrif DBS uwch gael ei chyhoeddi. 

Arall: Portffolio 

Cost

£ 80 - £ 100 

Ar gyfer arddangosfa i raddedigion 

Arall: Llyfrau gwaith celf / ffeiliau argraffu / lleoli 

Cost

£ 25 - £ 100 

Bydd angen i chi dalu am eich llyfrau gwaith a'ch costau argraffu. 

Arall: Teithio i lleoliad gwaith

Cost

£ 60 - £ 100 

Yn dibynnu ar hyd a lleoliad y lleoliad gwaith

Arall: Llawlyfr SignAlong 

Cost

£ 16 - £ 24 

Os ydych yn dymuno prynu llawlyfr i gyd-fynd â'ch astudiaeth o'r cwrs achrededig SignAlong hwn 

Ymweliadau safle * 

Cost

£ 10 - £ 30 

Ymweliadau â lleoliadau cymunedol, a gynhelir fel rhan o fodiwlau a addysgir, lle mae myfyrwyr yn cymryd rhan yn eu gweithgareddau prosiect a aseswyd. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda .

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli o fewn addysg, iechyd a'r trydydd sector, gan gynnwys prosiectau celfyddydau cymunedol. 

Mae'r radd hon yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn llwybr posib i astudio ôl-raddedig, gan gynnwys y MA Seicotherapi Celf gan arwain at Gyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HPC) cofrestru fel Seicotherapydd Celf. Mae myfyrwyr hefyd wedi symud ymlaen i'r MA Celfyddydau Ymarferol (Celfyddydau, Iechyd a Lles) yn ogystal â datblygu eu cwmnïau eu hunain ac ymarfer yn llawrydd.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein  i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.