Y gorau yn Y DU ar gyfer cyrsiau Iechyd Proffeisynol (Cynghrair y Guardian 2022)

Os ydych chi'n angerddol am y celfyddydau mynegiannol ac yn credu yn y potensial i wella lles drwy arferion creadigol, mae'r radd Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn rhoi cyfle i ddatblygu eich ymarfer yn y dyfodol mewn lleoliadau cymunedol ac addysgol. 

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn celf gain, dylunio, crefft neu ymgysylltu â'r gymuned greadigol, mae'r cwrs Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn cwmpasu amrywiaeth eang o ddisgyblaethau creadigol. Fe'ch addysgir gan arbenigwyr sydd ar flaen y gad yn y gweithlu celfyddydau creadigol a therapiwtig, a fydd yn rhoi llwyfan rhagorol i chi ennill profiad o weithio'n greadigol gydag eraill. 

Mae gan y radd Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig dri maes astudio gwahanol - ymarfer celf, lleoliad ymarfer proffesiynol, a mewnbwn damcaniaethol. Fe'ch anogir i wneud cysylltiadau ystyrlon rhwng pob pwnc craidd i ddod yn ymarferydd celfyddydau creadigol. 

Dilynwch y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ar Twitter a Instagram. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WX93 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: Gradd yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig 

Mae eich blwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar adeiladu cymuned ddysgu greadigol ymhlith eich cyd-fyfyrwyr i'ch cefnogi trwy gydol eich astudiaethau. Byddwch yn gweithio'n annibynnol ac ar y cyd, gan rannu gwybodaeth a beirniadu gwaith eich gilydd yn adeiladol. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn prosiect dwys o ymgysylltu a hyfforddi proffesiynol. Bydd hyn yn arwain at weithdai celfyddydau mynegiannol yn y gymuned trwy weithio ar y cyd. 

 • Celf (1) 

 • Ymarfer Proffesiynol (1) 

 • Creadigrwydd a Lles: Damcaniaeth craidd

 • Sgiliau Academaidd ar gyfer Ymarfer Cynhwysol 

Blwyddyn Dau: Gradd yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig 

Yn yr ail flwyddyn, cewch gyfleoedd i arallgyfeirio. Modiwlau damcaniaethol sy'n rhoi mewnwelediad i ystod o gyd-destunau a syniadau arbenigol ar sut i weithio'n greadigol o fewn y rhain, ynghyd ag archwilio natur cydweithredu a chyfranogi. Mae'r dysgu hwn yn cael ei ddatblygu, ei gymhwyso a'i asesu tra'ch bod chi'n gweithio'n greadigol ac yn therapiwtig ar leoliad. 

 • Celf (2) 

 • Ymarfer / Lleoli Proffesiynol (2) 

 • Gweithio'n Greadigol i Hwyluso Lles 

Blwyddyn Tri: Gradd yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig 

Mae'r flwyddyn olaf yn rhoi cyfle ichi hogi'ch hunaniaeth fel ymarferydd celfyddydau creadigol. Byddwch yn dysgu am bwysigrwydd ymarfer a gwerthuso ar sail tystiolaeth, ac yn mireinio'r maes arbenigol o'ch dewis trwy gyfleoedd pellach mewn lleoliadau cymunedol, addysg ac iechyd. Daw eleni i ben gydag arddangosfa i raddedigion, sydd â ffocws craff ar botensial therapiwtig a chynhwysol yr arfer hwn. 

 • Celf (3) 

 • Myfyrio Beirniadol ar Egwyddorion Therapiwtig 

 • Arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

 • Ymarfer / Lleoliad Proffesiynol 

Dysgu 

Byddwch yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau cydweithredol, gweithdai a darlithoedd yn ogystal â dysgu trwy leoliadau yn y gwaith mewn ystod o leoliadau cymunedol, addysgol ac iechyd. 

Darganfyddwch fwy am ein ymchwil gyfredol i anableddau dysgu ac anhwylderau datblygiadol. 

Asesiad 

Mae'r dulliau asesu ar y cwrs yn amrywiol ac yn nodweddiadol o waith cwrs ac ymarferol o ran cyfeiriadedd. Mae asesu yn cynnwys gwaith cwrs, traethodau, cyflwyniadau cyfoedion, gweithdai cyfoedion creadigol a therapiwtig, astudio annibynnol a gwaith proffesiynol ar leoliad. 

Nid oes unrhyw arholiadau yn rhaglen y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig. 

Lleoliadau 

Mae tîm y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn awyddus i annog myfyrwyr i ddod yn rhan o weithio gydag ystod eang o grwpiau er mwyn ehangu eu profiad a'u dealltwriaeth tra ar y radd. 

Mae lleoliadau gwaith yn rhan bwysig o'r radd gelf fynegiannol hon ac mae ein partneriaethau ag ystod o leoliadau yn golygu y byddwch yn ennill cyfoeth o brofiad ymarferydd i roi hwb i'ch CV. 

Mae partneriaethau lleoliad gwaith yn cynnwys cyfleoedd mewn lleoliadau cymunedol, megis elusennau, llochesau menywod, lleoliadau therapi chwarae plant, cartrefi nyrsio, gwasanaethau anabledd dysgu, canolfannau ffoaduriaid a cheiswyr lloches, grwpiau cymdeithasol i oedolion â nam synhwyraidd deuol, a mwy. Mae gennym hefyd bartneriaethau gyda dros 50 o ysgolion a chanolfannau dysgu sydd ag ystod eang o ddarpariaeth arloesol ac arbenigol. 

Cyfleusterau 

Mae gennym le addysgu amlbwrpas lle mae'r rhan fwyaf o'r celf a darlithoedd cysylltiedig yn cael eu haddysgu. Mae lle i weithdai, gwaith arbrofol mwy anniben, yn ogystal â darlithoedd a seminarau yn y gofod hwn. Mae yna hefyd ofod stiwdio pwrpasol ble gall myfyrwyr gael mynediad iddo ar adegau penodol yn ystod eu hastudiaethau, ar gyfer prosiectau penodol. 

Mae gan y cwrs Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ei ystod ei hun o offer ac adnoddau arbenigol a ddefnyddir trwy'r addysgu yn y gofodau pwrpasol hyn. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Gofynion Ychwanegol 

Mae'r cyfweliad yn cynnwys trafodaeth o'ch ymwneud cyfredol â chelf. Bydd gofyn i chi hefyd gynhyrchu portffolio o waith, a ddylai fod yn ddim llai nag 20 tudalen, gan ddangos eich ymarfer celf. Lle nad yw Celf wedi'i hastudio fel rhan o addysg ffurfiol, dylai ymgeiswyr geisio dilyn dosbarthiadau celf, ysgol nos a / neu ymarfer stiwdio annibynnol. 

Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant a thanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth âtramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr sy'n byw tu allan i'r DU.) 

Cynnig Lefel A  nodweddiadol 

BCC - CDD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol ac fel rheol i gynnwys Celf Lefel A, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio neu gefndir perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A, i eithrio Astudiaethau Cyffredinol, ac fel rheol igynnwys Celf Lefel A, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio neu gefndir perthnasol (mae hyn yn gyfwerth i 104-80 o bwyntiau tariff UCAS).  

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod  - Teilyngdod Teilyngdod Pasio ac fel rheol mae'n cynnwys pwnc Celf neu Diploma Sylfaen Celf a Dylunio neu gefndir perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasi0 Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS mewn Mynediad sy'n gysylltiedig â Chelf neu feddu ar Ddiploma Sylfaen Celf a Dylunio neu gefndir perthnasol. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn caelei nodi  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: £9000

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig 

Pecyn (gwisg ac offer) 

Cost

£ 250 - £ 1000 

Deunyddiau celf ar gyfer prosiectau. Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar brosiectau unigol 

Teithiau maes 

Cost

£ 150 - £ 300 

Yn nodweddiadol ym Mlwyddyn 1 

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Asesiadau anabledd 

Cost

£ 300 - £ 350 

Lle bo angen, mae rhai grantiau ar gael trwy'r Brifysgol yn ogystal â gwneud cais i'r Gronfa Caledi 

DBS * 

Cost

£ 53.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * 

Cost

£ 13 

Er ei fod yn ddewisol ar hyn o bryd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru cyn pen 30 diwrnod ar ôl i'ch tystysgrif DBS uwch gael ei chyhoeddi. 

Arall: Portffolio 

Cost

£ 80 - £ 100 

Ar gyfer arddangosfa i raddedigion 

Arall: Llyfrau gwaith celf / ffeiliau argraffu / lleoli 

Cost

£ 25 - £ 100 

Bydd angen i chi dalu am eich llyfrau gwaith a'ch costau argraffu. 

Arall: Teithio i lleoliad gwaith

Cost

£ 60 - £ 100 

Yn dibynnu ar hyd a lleoliad y lleoliad gwaith

Arall: Llawlyfr SignAlong 

Cost

£ 16 - £ 24 

Os ydych yn dymuno prynu llawlyfr i gyd-fynd â'ch astudiaeth o'r cwrs achrededig SignAlong hwn 

Ymweliadau safle * 

Cost

£ 10 - £ 30 

Ymweliadau â lleoliadau cymunedol, a gynhelir fel rhan o fodiwlau a addysgir, lle mae myfyrwyr yn cymryd rhan yn eu gweithgareddau prosiect a aseswyd. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda .

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli o fewn addysg, iechyd a'r trydydd sector, gan gynnwys prosiectau celfyddydau cymunedol. 

Mae'r radd hon yn y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn llwybr posib i astudio ôl-raddedig, gan gynnwys y MA Seicotherapi Celf gan arwain at Gyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HPC) cofrestru fel Seicotherapydd Celf. Mae myfyrwyr hefyd wedi symud ymlaen i'r MA Celfyddydau Ymarferol (Celfyddydau, Iechyd a Lles) yn ogystal â datblygu eu cwmnïau eu hunain ac ymarfer yn llawrydd.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein  i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.