Mae drama yn PDC ar y brig yng Nghymru am foddhad cyffredinol, cyfleoedd dysgu, cefnogaeth academaidd - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2023

Addysgir 100% o’r cwrs hwn yn Gymraeg.

Tra'n astudio ar gwrs Perfformio, Theatr a’r Cyfryngau, PDC byddwn yn eich cyflwyno i’r diwydiannau creadigol yng Nghaerdydd ac yng Nghymru a'u hystyried mewn cyd-destun rhyngwladol.  

Byddwch yn elwa o gefnogaeth frwd gan gwmnïau theatr a theledu, ymarferwyr proffesiynol, athrawon ac Alumni fydd yn cyfrannu eu harbenigedd yn rheolaidd i’r cwrs. Byddwn yn eich galluogi o’r dechrau i greu'r cysylltiadau sy’n hollbwysig ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y maes.  

Os mai gyrfa yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru neu du hwnt yw eich bryd, bydd y cwrs yn eich galluogi i raddio gyda’r sgiliau perthnasol a dealltwriaeth eang o’r sector. Byddwch yn rhan o gymuned ddysgu anrhydeddus o gyn-fyfyrwyr sydd wedi astudio  trwy gyfrwng y Gymraeg yn PDC ac sydd bellach yn gweithio’n llwyddiannus fel actorion, cyfarwyddwyr, dramodwyr,  digrifwyr, DJs, rheolwyr llwyfan, ymchwilwyr, cynhyrchwyr, ac athrawon, yn ogystal â nifer o swyddi eraill perthnasol i’r diwydiant. 

Credwn fod pawb yn haeddu cyfle i ddatblygu eu llwybrau eu hunain ac fe fydd eich diddordebau unigol yn ganolog i’r astudiaethau. Credwn hefyd yn yr hawl i astudio yn Gymraeg a byddwn yn cefnogi’n gydwybodol y myfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny, yn siaradwyr rhugl neu’n ddysgwyr.  

Ein nod yw addysgu myfyrwyr sydd am gyfrannu at ddatblygu eu meysydd gyrfa dewisol, ac a fydd yn arwain yn y meysydd hynny.

Cyntaf yng Nghymru am Ddrama a Dawns (Canllaw Prifysgol y Guardian 2023)

Twitter: @PerffTheatrCyf

Facebook: @PerffTheatrCyf

Instagram: @perfftheatrcyf

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W410 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W410 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae modiwlau ein cwrs Perfformio, Theatr a’r Cyfryngau yn cynnig trawstoriad o brofiadau a fydd yn cynnig sgiliau a dealltwriaeth eang o berfformio  ar draws theatr, y cyfryngau a’r cyfryngau newydd  gan eich galluogi, yn y drydedd flwyddyn,  i ganolbwyntio ar feysydd sydd o ddiddordeb penodol i chi. 

Byddwch yn derbyn pob cyfle a chefnogaeth i baratoi er mwyn gallu mentro’n hyderus i yrfa o’ch dewis.

Bydd pob blwyddyn astudiaeth yn adeiladu ar y ddealltwriaeth a’r sgiliau y byddwch wedi eu hennill yn ystod y flwyddyn flaenorol. 

Patrwm dysgu canran uchel o’r modiwlau fydd: 

 1. Bocs Sebon. Cyfle i drafod eich diddordebau yn eang, beth bynnag y bont. 
 2. Ymchwil. Cyfle trwy ddarlithoedd, darlleniadau, seminarau a thiwtorialau i ddarganfod mwy am ddiddordebau'r grŵp a hynny trwy ffrâm Perfformio. 
 3. Ymateb creadigol. Cyfle i ymateb yn greadigol trwy greu gwaith mewn sawl ffordd a sawl cyfrwng ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. 

Blwyddyn 1

Astudio Perfformio: Theatr 

Byddwch yn cael cyflwyniad i gysyniadau sylfaenol ynglyn â ‘pherfformio’ fel gweithgaredd rhyngddisgyblaethol, ac yn defnyddio perfformiad fel ffrâm i astudio’r byd. Byddwch yn ymchwilio i’r cysyniad o berfformio'r hunan, ac o berfformiadau sy’n perthyn i fywyd bob dydd yng nghyd-destun Cymru. Byddwch yn creu perfformiad unigol a pherfformiad grŵp fel rhan o’r modiwl hwn. 

Actio Cyfarwyddo a Dyfeisio

Bydd y modiwl hwn yn darparu sail ar gyfer astudio dulliau penodol o actio, cyfarwyddo a dyfeisio. Mae'n fodiwl stiwdio fydd yn canolbwyntio ar waith golygfeydd (cewch eich cyfarwyddo ac fe fyddwch chi’n cyfarwyddo eraill). Byddwch hefyd yn datblygu perfformiad gwreiddiol wedi’i ddyfeisio. Byddwch yn ymweld â chwmni theatr graddfa ganolig (Arad Goch) i ddysgu am strwythur cwmni a'r prosesau creadigol.  

Portffolio Sgiliau 1

Byddwch yn dysgu sgiliau technegol theatr a ffilm mewn cyfres o weithdai ymarferol dwys wedi eu harwain gan arbenigwyr, gan gynnwys sgiliau golau a sain theatr. 

Byddwch yn dysgu sgiliau camera a sgiliau golygu a sut i ddefnyddio’r dechnoleg mewn modd creadigol mewn cyfres o weithdai eraill, ac yn creu ffilm fer.  

Byddwch yn cael cyfle i ddangos eich ffilmiau byr ac i dderbyn adborth ar y gwaith gorffenedig gan ymarferydd proffesiynol. 

Byddwch yn derbyn cyflwyniad i dechnegau cynhyrchu blog/flog.   

Perfformio i Gamera

Byddwch yn dysgu sut i weithio mewn stiwdio deledu a dod i ddeall y sgiliau sydd eu hangen i berfformio o flaen y camera. Byddwch yn cael cyflwyniad i dechnoleg y stiwdio deledu, i'r gwahanol elfennau (camera, goleuo, sain) sy'n dod ynghyd i greu darn o waith (gan adeiladu ar y modiwl 'Portffolio Sgiliau 1').  

Byddwch yn ymarfer ac yn perfformio golygfa o sgript deledu o dan gyfarwyddyd ac yn ffilmio mewn cydweithrediad â’r cwrs BA (Anrh) Dylunio Setiau Teledu a Ffilm, gyda’r bwriad o greu eich show-reel cyntaf. 

Blwyddyn 2 

Arloesi

Yn y modiwl hwn fe fyddwch yn gweithio fel ‘ensemble’ trwy gydol y flwyddyn i greu darn o theatr wreiddiol byw. Byddwch yn astudio gwahanol ymarferwyr a damcaniaethau, yn ogystal â chyfryngau a chelfyddydau eraill, ac yn defnyddio’ch ymchwil ynghyd â phrif ddiddordebau'r ensemble fel sail i’ch gwaith creadigol. Nod y modiwl yw archwilio’r berthynas rhwng ymchwil ac ymarfer. 

Perfformio: Cyfryngau Newydd 

Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio theatr a pherfformio ar-lein/digidol yng nghyd-destun syniadau am y byw (liveness), y di-gorff (bodiless), y di-ofod (spaceless) a’r rhyngweithiol (interactive). 

Cewch eich cyflwyno i arddulliau ysgrifennu a dyfeisio newydd trwy gyfrwng offer ar-lein/digidol er mwyn creu a llwyfannu theatr a pherfformiad.

Byddwch yn creu perfformiad gwreiddiol ar-lein gydag offer digidol gan archwilio hefyd ymarfer theatr ar-lein/digidol cyfranogol sy’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol. 

Ysgrifennu Testun a’i Berfformio

Yn y modiwl hwn byddwch yn cael cyflwyniad i sgiliau sgriptio sylfaenol mewn cyfres o weithdai ysgrifennu a fydd yn canolbwyntio ar greu cymeriadau, naratif, a deialog, ac arddull, ffurf, cyfrwng a 'genre'. Byddwch yn dewis cyfrwng ac yn derbyn cefnogaeth unigol wrth ddatblygu’ch gwaith o greu sgript trwy broses broffesiynol. Byddwch yn perfformio’ch gwaith i ddramodwyr proffesiynol ac i swyddog llenyddol y Sherman, gan dderbyn adborth. 

Portffolio Sgiliau 2

Byddwch yn dysgu sut i berfformio, recordio a golygu drama radio dan gyfarwyddyd a sut i greu ac i ddefnyddio effeithiau sain. Yn ogystal â dysgu sgiliau hanfodol perfformiwr drama radio byddwch yn cyffwrdd hefyd â sgiliau trosleisio. 

Blwyddyn 3

Y Cyfryngau a Diwylliant yng Nghymru

Mewn darlithoedd, seminarau a thiwtorialau byddwch yn canolbwyntio ar y cyfryngau, gan gynnwys polisïau darlledu, ffilm, radio a theledu, cyfryngau cymdeithasol, sefydliadau diwylliannol, a’r celfyddydau, gan gynnwys celf weledol, celf byw a cherddoriaeth boblogaidd. Ymdrinnir â’r pynciau hyn trwy archwilio cefndir hanesyddol, cyd-destun cyfoes a dadansoddiad o faterion allweddol fel hunaniaeth genedlaethol, iaith, demograffeg, a pholisïau llywodraethau cyn ac ar ôl datganoli. 

Bydd cysylltiad agos gyda'r cyfryngau cyfredol yn ganolog i'r modiwl ac yn bresennol yn y modiwl trwy gyfres o ddosbarthiadau meistr mewn perthynas gyda Screen Alliance Wales, S4C, ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. 

Prosiect Ymchwil

Trwy gyfres ddwys o seminarau a gweithdai ymarferol fe fyddwch yn cytuno ar gwestiynau hunanddewisol i'w harchwilio fel grŵp trwy gyfrwng ymarfer. Penllanw'r broses ymchwilgar ac annibynnol hon fydd dangosiad o ymateb y grŵp i'r cwestiynau ar ffurf perfformiad cyflawn wedi ei greu mewn cyfnod byr o ymarfer dwys. Bydd y gwaith yn cael ei berfformio’n gyhoeddus, wedi ei hyrwyddo a'i farchnata gan y grŵp. Mewn cytundeb gyda’r darlithydd penodol byddwch hefyd yn dethol cwestiwn ymchwil sydd o ddiddordeb penodol i chi fel unigolyn, fel sail i draethawd estynedig. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau gydag arweiniad rheolaidd a chymorth gofalus goruchwyliwr, mewn tiwtorialau unigol. 

Portffolio Graddedigion

Byddwch yn gweithio’n annibynnol i greu portffolio o waith unigol gyda lleiafswm o bedwar darn o waith mewn unrhyw gyfrwng/gyfryngau sy’n seiliedig ar eich astudiaeth flaenorol ac sy’n ddatblygu arni. Bydd y darnau o waith wedi eu cytuno ymlaen llaw gydag arweinydd y modiwl.  

Bwriad y modiwl yw creu portffolio y gellir ei ddefnyddio i bontio rhwng eich astudiaethau a byd gwaith. Byddwch yn derbyn cefnogaeth er mwyn trefnu i greu un darn o waith mewn cydweithrediad â neu gydag chyfarwyddyd sefydliad neu ymarferydd proffesiynol. 

Portffolio Sgiliau 3: Ymarfer Proffesiynol

Mae'r modiwl hwn yn cynnig strategaethau ar gyfer ennill cyflogaeth o fewn a thu hwnt i faes perfformio. Bydd y modiwl yn lleoli sgiliau perfformio yng nghyd-destun y diwydiannau creadigol, addysgu cynradd ac uwchradd, a mwy. Bydd cyfle yn y modiwl hwn i wneud cyfnod o brofiad gwaith, i lunio cynllun datblygu personol proffesiynol, ac i lunio CV cyfredol.

Dysgu

Mae darlithwyr y cwrs yn ymarferwyr proffesiynol sy’n parhau i gyfrannu i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru. Maen nhw hefyd yn ddarlithwyr profiadol ac yn arbenigwyr yn eu meysydd penodol. Byddwch yn cael eich dysgu hefyd ymarferwyr a chwmnïau proffesiynol ac yn derbyn adborth a chefnogaeth ganddynt. 

Byddwch yn dysgu mewn gweithdai ymarferol, seminarau a thiwtorialau, ac ambell dro mewn darlithoedd mwy ffurfiol. 

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu’n rheolaidd trwy waith cwrs ymarferol, fel rhan o grŵp ac fel unigolyn. Byddwch  yn cyflwyno gwaith ysgrifenedig i gael ei asesu ar ffurf blogiau a thraethodau. Byddwch hefyd yn cael eich asesu trwy gyflwyniadau byw neu ar-lein. Byddwch yn derbyn adborth manwl a chefnogol i bob asesiad er mwyn eich galluogi i symud ymlaen gyda hyder. 

Lleoliadau

Yn PDC rydym yn awyddus i chi lwyddo yn eich astudiaethau ac yn eich bywyd ar ôl graddio. Byddwn yn eich galluogi i wneud cysylltiadau defnyddiol o’r dechrau ac i adeiladu ar gysylltiadau yn ystod eich amser yn y brifysgol. Byddwn hefyd, yn y drydedd flwyddyn, yn rhoi cymorth i chi geisio sicrhau cyfnod o brofiad gwaith gyda chwmni dewisol. Mae gennym gysylltiadau cyfredol ardderchog er mwyn eich galluogi i wneud hyn. 

Teithiau Maes

Yn y gorffennol mae myfyrwyr fu’n astudio yn Gymraeg yn PDC wedi elwa o deithiau blynyddol i gwrdd a rhannu gwaith gyda myfyrwyr o brifysgolion eraill yng Nghymru. Bob yn ail flwyddyn maent wedi teithio i ŵyl ryngwladol Agor Drysau yn Aberystwyth. Bu teithiau dramor hefyd i Los Angeles i weithio gyda myfyrwyr yn UCLA, i’r Ffindir i ŵyl ryngwladol theatr i blant, i Rwmania i ŵyl ryngwladol theatr myfyrwyr, ac i Berlin i ystyried hanes y ddinas ac i fanteisio ar yr ystod o theatr ddiddorol sydd ar gael yno. 

Byddwn yn parhau i fanteisio ar unrhyw gyfle i gynnal teithiau astudio. Byddant yn ddewisol a byddwn yn gwneud pob ymdrech i gadw’r gost ychwanegol mor isel a bo modd. 

Cyfleusterau

Mae Campws Caerdydd (Yr Atrium) yng nghanol y ddinas gyda’r diwydiant, yn gwmnïau theatr, ffilm a theledu, ar eich stepen drws. 

Fel rhan o Gampws Caerdydd bydd myfyrwyr Perfformio, Theatr a’r Cyfryngau yn elwa o nifer o ofodau arbenigol.

Mae’r adnoddau yn cynnwys theatr, pedair stiwdio theatr, stiwdio deledu a sinema.  

Mae’r adnoddau technegol yn eang ac yn gyfredol. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Cynnig Lefel A nodweddiadol

CCC (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Ymgeiswyr y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, beth bynnag y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd arloesol y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu manteision myfyrwyr unigryw i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes rhyngwladol, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae’ch dyfodol yn ddiogel. 

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, cliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu, neu offer. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 - £1000 i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cynnig ysgoloriaethau hyd at £3000.  Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaethau Cymraeg


Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda,  gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Yn PDC rydym yn eich cynorthwyo i ddechrau eich gyrfaoedd cyn i chi raddio gyda phrofiadau gwaith pwrpasol a chwrs sydd wedi ei lunio ar sail cyngor a chefnogaeth gan y diwydiannau creadigol a’r hyn sydd ei angen arnynt o safbwynt gweithwyr y dyfodol. 

Mae graddedigion cyrsiau Cymraeg blaenorol PDC wedi mynd ymlaen weithio mewn meysydd perthnasol, ac mewn nifer o achosion, i fod yn arweinyddion arwain yn eu meysydd gan dderbyn clod a chael eu gwobrwyo am eu gwaith. 

Mae graddedigion yn gweithio’n llwyddiannus fel actorion ar deledu ac yn y theatr, fel rheolwyr llwyfan, sgriptwyr, cyfarwyddwyr cwmnïau a chyfarwyddwyr cynyrchiadau, fel ymchwilwyr a chynhyrchwyr, cyflwynwyr, pobl marchnata a threfnu'r celfyddydau, ac fel athrawon. 

Mae myfyrwyr sydd wedi graddio trwy gyfrwng y Gymraeg wedi gweithio gyda chwmnïau sy’n cynnwys 

 • Theatr Genedlaethol Cymru 
 • Bara Caws  
 • Frân Wen  
 • Arad Goch 
 • Theatr na nÓg 
 • BBC 
 • Radio Cymru 
 • Avanti 
 • Boom Cymru 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel un o fyfyrwyr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un wrth un gan Gynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, a gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.