Wedi'i chyflwyno gan weithwyr ieuenctid profiadol ac arobryn, bydd y radd hon mewn gwaith ieuenctid a chymunedol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod o leoliadau, gan eu helpu i wella eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol.

Trwy gydol y cymhwyster gwaith ieuenctid a chymunedol byddwch yn ehangu eich gwybodaeth a'ch sgiliau i gynnwys meddwl beirniadol, dadansoddol a myfyriol mewn lleoliad gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae ein partneriaethau cryf â chyflogwyr lleol yn darparu cyfleoedd lleoliad gwaith i wella eich dysgu a'ch cyflogadwyedd.

Ar ôl cwblhau ein cwrs gwaith ieuenctid yn llwyddiannus, byddwch nid yn unig yn graddio gyda gradd, ond gyda chymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol sy'n cael ei gydnabod ledled y DU gan y Cyd-bwyllgor Negodi (JNC) ac a gymeradwyir gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS). Gan gwmpasu popeth o Ddiogelu i ddulliau Addysg Anffurfiol a sgiliau Hwyluso, bydd eich astudiaeth yma yn eich paratoi ar gyfer y proffesiwn a'r yrfa werth chweil hon.

Yn ogystal â chyrraedd statws gweithiwr ieuenctid â chymhwyster proffesiynol, byddwch hefyd yn gymwys i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC). 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L521 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L521 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Blwyddyn Un: Gradd Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc (20 Credyd)
 • Gwaith Ieuenctid a Chymuned a Newid Cymdeithasol (20 Credyd)
 • Llencyndod a Lles: nodi a chefnogi trawsnewidiadau datblygiadol (20 Credyd)
 • Gwerthoedd a Moeseg Proffesiynol Mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (20 Credyd)
 • Gwaith Ieuenctid ar Waith: Rôl Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned 1 (20 Credyd)
 • Gwaith Ieuenctid ar Waith: Rôl Gweithiwr Ieuenctid a Chymunedol (20 Credyd)

Blwyddyn Dau: Gradd Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

 • Animeiddio bywydau pobl ifanc (20 Credyd)
 • Gwaith seiliedig ar hawliau gyda phobl ifanc a dinasyddiaeth weithredol mewn cymunedau (20 Credyd)
 • Llunio Llwyddiant; Rheolaeth, Mesur ac Ansawdd Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (20 Credyd)
 • Modelau a Dulliau Gwaith Ieuenctid Byd-eang ac Addysgeg Gymdeithasol (Modiwl Dewisol) (20 Credyd): Anogir myfyrwyr i ddatblygu agwedd foesol a moesegol gadarn, seiliedig ar hawliau at weithio gyda phobl ifanc fel dinasyddion byd-eang, gan gymhwyso modelau addysgeg gymdeithasol a gwaith ieuenctid byd-eang i'w harfer gwaith ieuenctid a chymunedol er mwyn hyrwyddo adeiladu cyfalaf cymdeithasol.
 • Cyfiawnder Ieuenctid Cadarnhaol (Modiwl Dewisol) (20 Credyd): Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth feirniadol o’r ffactorau sy’n rhoi ymddygiad troseddol a phroblemaidd pobl ifanc yn eu cyd-destun, a chanlyniadau hyn i bobl ifanc, teuluoedd a chymunedau. Bydd myfyrwyr hefyd yn ennill dealltwriaeth feirniadol o arfer troseddau ieuenctid a gwasanaethau cysylltiedig sy'n gweithio gyda phlant sy'n troseddu, yng Nghymru a Lloegr, gan ddeall y ddeddfwriaeth, y polisi, yr ymchwil a'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i arfer o'r fath.
 • Datblygu Gwaith Ieuenctid a Chymuned 1 (20 Credyd)
 • Datblygu Gwaith Ieuenctid a Chymuned 2 (20 Credyd) 

Blwyddyn Tri: Gradd Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

 • Dylanwadu ar Ymarfer Gwaith Ieuenctid a Chymuned (40 Credyd)
 • Ymarfer Rhyngbroffesiynol ac Arweinyddiaeth mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned (40 Credyd)
 • Y Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned sy'n Adfyfyriol Beirniadol (1) (20 Credyd)
 • Y Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned sy'n Adfyfyriol Beirniadol (2) (20 Credyd)

Gall myfyrwyr hefyd gymhwyso fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol trwy ein llwybr arbenigol arloesol Gwaith Ieuenctid a Chymuned - Cyfiawnder Ieuenctid

Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Sylwch y bydd y flwyddyn gyntaf integredig yn cael ei hastudio ar Gampws Treforest gyda'r tair blynedd ganlynol o'r radd ar Gampws Dinas Casnewydd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected]  

Dysgu 

Daw pob un o'r Tîm Gwaith Daw'r holl Ddarlithwyr Academaidd ar y Tîm Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn PDC o gefndir ymarfer, ac mae pob un ohonynt yn weithwyr ieuenctid Cymwysedig JNC, gyda rhai yn dal i fod yn ymarferol. Mae hyn yn golygu bod ein haddysgu a'n hyfforddiant yn gyfredol ac yn gysylltiedig ag arfer a pholisi cyfredol. Mae staff academaidd yn mwynhau gweithio gyda myfyrwyr Prifysgol De Cymru i dyfu ymchwil sy'n profi'r effaith y gall ymarferwyr gyda phobl ifanc ei chael a dangos bod Gwaith Ieuenctid yn gweithio!

Yn ddiweddar, mae staff academaidd ar draws y tîm wedi cyhoeddi erthyglau ymchwil a chyfnodolion sy'n ymwneud â gwaith ieuenctid a chymunedol. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod amrywiol o ddulliau i weddu i bob arddull a dewis dysgu, gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, aseiniadau llafar, Cynhyrchu adnoddau digidol, cyflwyniadau grŵp, adeiladu portffolio, adroddiadau aseswyr lleoliad, cyflwyniadau unigol, beirniadu erthyglau cyfnodolion ac asesiad cymheiriaid.

Achrediadau 

Mae'r radd BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn cael ei chydnabod ledled y DU gan y Cydbwyllgor Negodi (JNC) a'i chymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS). 

Lleoliadau 

Mae traean o'r radd hon mewn gwaith ieuenctid a chymunedol yn seiliedig ar ymarfer, felly bydd gennych brofiad ymarferol o weithio gyda phobl ifanc. Byddwch hefyd yn cael goruchwyliwr proffesiynol a all gynnig arweiniad un i un i chi. Felly fe welwch sut mae'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth yn gweithio yn y byd go iawn ac yn cael profiadau perthnasol i siarad amdanynt mewn cyfweliad. 

Mae'r Brifysgol wedi sefydlu partneriaethau rhagorol gyda chyflogwyr lleol, felly bydd gennych fynediad at ymarferwyr â chymwysterau proffesiynol. 

Bydd y lleoliadau gwaith yn canolbwyntio'n benodol ar ddatblygu eich sgiliau a'ch galluoedd fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol wrth hyfforddi. Bydd y lleoliadau bloc yn eich trochi o fewn y maes proffesiynol a bydd disgwyl i chi roi eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch galluoedd ar waith. 

Bydd y lleoliadau hyn yn rhoi hwb i'ch hyder a'ch gwybodaeth gyffredinol am waith ieuenctid a chymunedol. Bydd gennych yr offer i: 

 • Defnyddiwch eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch galluoedd i adeiladu perthnasoedd cadarnhaol ac effeithiol â phobl ifanc 

 • Gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr a phartneriaid ac aelodau o'r gymuned 

 • Datblygu cyfleoedd dysgu arloesol a chreadigol 

 • Agorwch y drysau i gyfleoedd i bobl ifanc a'u cynnwys mewn amrywiaeth o wahanol gyfleoedd dysgu 

 • Cysylltu theori ag ymarfer 

 • Gwella, gwella a chodi eich ymwybyddiaeth o'ch sgiliau a'ch galluoedd cyflogadwyedd fel gweithiwr cymwys proffesiynol 

Mae yna gyfleoedd gwych hefyd i astudio ac ymarfer dramor. Bydd y profiadau rhyngddiwylliannol hyn yn gwella'ch sylfaen sgiliau a'ch ymwybyddiaeth o weithio gyda phobl ifanc mewn cyd-destun byd-eang, yn ogystal ag yn lleol ac yn genedlaethol. 

Darlithwyr 

Mick Conroy, Arweinydd Cwrs

Kate Haywood - Uwch Ddarlithydd, Arweinydd Cwrs MA Gweithio i Blant a Phobl Ifanc

Lise Jacobsen - Darlithydd, Swyddog Cyswllt Partneriaeth Coleg Caerdydd a Fro

Kelly McCarthy - Darlithydd

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Gallwch hefyd wneud cais os ydych chi'n teimlo bod gennych chi hanes gyrfa perthnasol a phrofiad o weithio gyda phobl ifanc. Bydd hyn fel arfer yn cynnwys y canlynol: 

Profiad uniongyrchol o waith ieuenctid neu gymunedol (lleiafswm o chwe mis) 
Tystysgrif Lefel 3 Cymru Agored mewn Gwaith Ieuenctid / Tystysgrif Lefel 3 NOCN mewn Gweithio gyda Phobl Ifanc. 

Cyfweld â Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

Bydd tiwtoriaid yn egluro cynnwys y cwrs a byddwch yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau yn ychwanegol i ni asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BCC - CDD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion ychwanegol 

 • Tystiolaeth o 100 awr o brofiad gwaith o waith uniongyrchol mewn lleoliad ieuenctid a chymunedol 

 • Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Bydd angen y Cyfwerth tramor  ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU) 

 Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: £9,000

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13,800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

 

Teithiau Maes: Taith Astudio Zimbabwe - £2.000

Un taliad 

Teithiau Maes: Gweithgaredd Cyfnewid Ewropeaidd - £200

Un taliad 

DBS - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Costau Teithio ar gyfer Lleoliadau Hyfforddiant Proffesiynol - £0 - £500

Bydd angen i fyfyrwyr dalu eu costau teithio ar gyfer eu lleoliadau hyfforddiant proffesiynol. Blwyddyn 1, 2 a 3

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Ar ôl cwblhau'r cwrs gwaith ieuenctid a chymunedol yn llwyddiannus, byddwch wedi ennill cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn broffesiynol ledled y DU gan y Cydbwyllgor Negodi (JNC) a'i gymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS). Byddwch yn gallu gweithio mewn partneriaeth â phobl ifanc, a chymunedau yng nghyd-destun y polisi cyfredol. Fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol, byddwch yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gan ddefnyddio gwaith unigol a grŵp, sgiliau mentora a chyfathrebu gydag unigolion a grwpiau. 

Ar ôl ei gwblhau, efallai y bydd cyfleoedd i chi symud ymlaen i astudio ymhellach trwy gwrs Meistr gan gynnwys y MA Gweithio i Blant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgol Cymru. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.