Youth and Community.jpg

BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Wedi'i chyflwyno gan weithwyr ieuenctid profiadol ac arobryn, bydd y radd hon mewn gwaith ieuenctid a chymunedol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod o leoliadau, gan eu helpu i wella eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol. 

Trwy gydol y cymhwyster gwaith ieuenctid a chymunedol byddwch yn ehangu eich gwybodaeth a'ch sgiliau i gynnwys meddwl beirniadol, dadansoddol a myfyriol mewn lleoliad gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae ein partneriaethau cryf â chyflogwyr lleol yn darparu cyfleoedd lleoliad gwaith i wella eich dysgu a'ch cyflogadwyedd. 

Ar ôl cwblhau ein cwrs gwaith ieuenctid yn llwyddiannus, byddwch nid yn unig yn graddio gyda gradd, ond gyda chymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol sy'n cael ei gydnabod ledled y DU gan y Cyd-bwyllgor Negodi (JNC) a'i ardystio gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS). Gan gwmpasu popeth o waith ieuenctid a chymunedol i ddulliau addysg anffurfiol a sgiliau hwyluso, bydd eich astudiaeth yma yn eich paratoi ar gyfer y proffesiwn gwerth chweil hwn. 

Byddwch yn dysgu sut i gefnogi ac ysgogi pobl ifanc i gael mynediad at gyfleoedd a fydd yn gwella eu datblygiad. Yn ogystal â chyrraedd statws gweithiwr ieuenctid â chymhwyster proffesiynol, fe allech chi hefyd gymhwyso fel arbenigwr mewn cyfiawnder ieuenctid trwy ddewis llwybr penodol, sy'n cynnwys modiwl Cyfiawnder Ieuenctid pwrpasol. 

 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L521 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L521 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Blwyddyn Un: Gradd Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

 • Glasoed a Lles 

 • Sgiliau Digidol Academaidd ar gyfer Ymchwil ac Astudio 

 • Gwerthoedd a Moeseg Broffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid 

 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 

 • Rôl Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned 1 

 • Rôl Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned 2 

Blwyddyn Dau: Gradd Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

 • Sgiliau Rheoli Gwaith Ieuenctid ac Ymarfer Integredig yn y Gymuned 

 • Datblygu Gwaith Ieuenctid a Chymuned Effeithiol (2) 

 • Datblygu Gwaith Ieuenctid a Chymuned Effeithiol (1) 

 • Gwaith Ieuenctid Byd-eang a Datblygu Cymunedol 

 • Dulliau Ymchwil 

 • Sgiliau Hwyluso Unigol a Grŵp 

Blwyddyn Tri: Gradd Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

Mae eich blwyddyn olaf yn archwilio sut i ddod yn weithiwr proffesiynol beirniadol a myfyriol. Gallwch hefyd arbenigo yn y maes gwaith gyda phobl ifanc sydd o ddiddordeb mwyaf ichi trwy brosiect ymchwil a thraethawd hir 

Ymarfer Rhyngbroffesiynol

 • Dod yn Ymarferydd Beirniadol a Myfyriol 1 (Arweinyddiaeth) 

 • Dod yn Ymarferydd Beirniadol a Myfyriol 2 (Goruchwylio) 

 • Traethawd Hir 

Gall myfyrwyr hefyd gymhwyso fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol trwy ein llwybr arbenigol arloesol Gwaith Ieuenctid a Chymuned - Cyfiawnder Ieuenctid

Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Sylwch y bydd y flwyddyn gyntaf integredig yn cael ei hastudio ar Gampws Treforest gyda'r tair blynedd ganlynol o'r radd ar Gampws Dinas Casnewydd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected]  

Yn amodol ar ailddilysu o 2021 
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 
Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall. 

Dysgu 

Daw pob un o'r Tîm Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn PDC o gefndir ymarfer, ac mae'r mwyafrif yn dal i fod yn weithwyr ieuenctid. Mae hyn yn golygu bod ein darlithoedd yn gyfredol ac yn gysylltiedig ag arfer a pholisi cyfredol. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, adeiladu portffolio, adroddiadau aseswyr lleoliad, cyflwyniadau, beirniadu erthyglau cyfnodolion ac asesu cymheiriaid. 

Achrediadau 

Mae'r radd BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn cael ei chydnabod ledled y DU gan y Cydbwyllgor Negodi (JNC) a'i chymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS). 

Lleoliadau 

Mae traean o'r radd hon mewn gwaith ieuenctid a chymunedol yn seiliedig ar ymarfer, felly bydd gennych brofiad ymarferol o weithio gyda phobl ifanc. Byddwch hefyd yn cael goruchwyliwr proffesiynol a all gynnig arweiniad un i un i chi. Felly fe welwch sut mae'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth yn gweithio yn y byd go iawn ac yn cael profiadau perthnasol i siarad amdanynt mewn cyfweliad. 

Mae'r Brifysgol wedi sefydlu partneriaethau rhagorol gyda chyflogwyr lleol, felly bydd gennych fynediad at ymarferwyr â chymwysterau proffesiynol. 

Bydd y lleoliadau gwaith yn canolbwyntio'n benodol ar ddatblygu eich sgiliau a'ch galluoedd fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol wrth hyfforddi. Bydd y lleoliadau bloc yn eich trochi o fewn y maes proffesiynol a bydd disgwyl i chi roi eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch galluoedd ar waith. 

Bydd y lleoliadau hyn yn rhoi hwb i'ch hyder a'ch gwybodaeth gyffredinol am waith ieuenctid a chymunedol. Bydd gennych yr offer i: 

 • Defnyddiwch eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch galluoedd i adeiladu perthnasoedd cadarnhaol ac effeithiol â phobl ifanc 

 • Gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr a phartneriaid ac aelodau o'r gymuned 

 • Datblygu cyfleoedd dysgu arloesol a chreadigol 

 • Agorwch y drysau i gyfleoedd i bobl ifanc a'u cynnwys mewn amrywiaeth o wahanol gyfleoedd dysgu 

 • Cysylltu theori ag ymarfer 

 • Gwella, gwella a chodi eich ymwybyddiaeth o'ch sgiliau a'ch galluoedd cyflogadwyedd fel gweithiwr cymwys proffesiynol 

Mae yna gyfleoedd gwych hefyd i astudio ac ymarfer dramor. Bydd y profiadau rhyngddiwylliannol hyn yn gwella'ch sylfaen sgiliau a'ch ymwybyddiaeth o weithio gyda phobl ifanc mewn cyd-destun byd-eang, yn ogystal ag yn lleol ac yn genedlaethol. 

Darlithwyr 

Mick Conroy, arweinydd cwrs 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn cynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Gallwch hefyd wneud cais os ydych chi'n teimlo bod gennych chi hanes gyrfa perthnasol a phrofiad o weithio gyda phobl ifanc. Bydd hyn fel arfer yn cynnwys y canlynol: 

Profiad uniongyrchol o waith ieuenctid neu gymunedol (lleiafswm o chwe mis) 
Tystysgrif Lefel 3 Cymru Agored mewn Gwaith Ieuenctid / Tystysgrif Lefel 3 NOCN mewn Gweithio gyda Phobl Ifanc. 

Cyfweld â Gwaith Ieuenctid a Chymunedol 

Bydd tiwtoriaid yn egluro cynnwys y cwrs a byddwch yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau yn ychwanegol i ni asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BCC - CDD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion ychwanegol 

 • Tystiolaeth o 100 awr o brofiad gwaith o waith uniongyrchol mewn lleoliad ieuenctid a chymunedol 

 • Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Bydd angen y Cyfwerth tramor  ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU) 

 Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

 

Teithiau Maes: Taith Astudio Zimbabwe - £2.000

Un taliad 

Teithiau Maes: Gweithgaredd Cyfnewid Ewropeaidd - £200

Un taliad 

DBS - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Costau Teithio ar gyfer Lleoliadau Hyfforddiant Proffesiynol - £0 - £500

Bydd angen i fyfyrwyr dalu eu costau teithio ar gyfer eu lleoliadau hyfforddiant proffesiynol. Blwyddyn 1, 2 a 3 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Ar ôl cwblhau'r cwrs gwaith ieuenctid a chymunedol yn llwyddiannus, byddwch wedi ennill cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn broffesiynol ledled y DU gan y Cydbwyllgor Negodi (JNC) a'i gymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS). Byddwch yn gallu gweithio mewn partneriaeth â phobl ifanc, a chymunedau yng nghyd-destun y polisi cyfredol. Fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol, byddwch yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gan ddefnyddio gwaith unigol a grŵp, sgiliau mentora a chyfathrebu gydag unigolion a grwpiau. 

Ar ôl ei gwblhau, efallai y bydd cyfleoedd i chi symud ymlaen i astudio ymhellach trwy gwrs Meistr gan gynnwys y MA Gweithio i Blant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgol Cymru. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL