Mae'r cwrs MA SEN / ALN (Awtistiaeth) ym Mhrifysgol Cymru yn unigryw yng Nghymru. Dyma'r unig astudiaeth awtistiaeth yn y rhanbarth sy'n seiliedig ar ymarfer ac mae'n denu ystod eang o fyfyrwyr o dde Cymru a gorllewin Lloegr, yn ogystal â myfyrwyr rhyngwladol. 

Bydd y cwrs o ddiddordeb i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes addysg, iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector sydd â chysylltiad â phlant neu oedolion awtistig.

Mae'r MA SEN / ALN (Awtistiaeth) wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n dymuno dod yn ymarferydd uwch mewn awtistiaeth trwy gaffael cymhwyster perthnasol. 

Mae hefyd yn berthnasol i ymarferwyr newydd gymhwyso sydd â diddordeb mewn ennill arbenigedd mewn awtistiaeth, ac i'r rhai sy'n dod o safbwynt personol ar awtistiaeth a hoffai ddyfnhau eu gwybodaeth a darganfod mwy am ymchwil gyfredol a syniadau damcaniaethol perthnasol. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r cwrs awtistiaeth yn archwilio theori, polisi ac arfer mewn perthynas â phob agwedd ar awtistiaeth fel y deellir ar hyn o bryd mewn gwahanol gyd-destunau. Mae cynnwys modiwlaidd wedi'i gynllunio i roi'r cyfle i deilwra'ch gradd ôl-raddedig i ddiwallu'ch anghenion proffesiynol neu bersonol unigol. 

Mae dau fodiwl penodol sy'n canolbwyntio ar awtistiaeth: 

 • Awtistiaeth: Cyd-destunau a Chysyniadau 

Mae'r modiwl hwn yn archwilio datblygiad damcaniaethau cyfredol awtistiaeth ac yn archwilio goblygiadau'r rhain i unigolion, teuluoedd ac ymarferwyr awtistig. Fe'i cynlluniwyd i ddyfnhau'ch gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o wahaniaethau canfyddiadol synhwyraidd awtistiaeth ac ystyried y ffyrdd y gall y rhain arwain at ffordd wahanol o fod yn y byd. 

 • Rheoli a Chefnogi Awtistiaeth 

Bydd yn eich galluogi i werthuso continwwm y ddarpariaeth ar gyfer pobl awtistig yng ngoleuni damcaniaethau dysgu a chan gyfeirio at fodelau anabledd pwysig.

Yn ogystal â'r ddau fodiwl hyn, gallwch ddewis dau neu dri modiwl ychwanegol o'r Rhaglen Dysgu Proffesiynol, er enghraifft: 

 • Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed 

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar achosiaeth, cyflwyniad a goblygiadau anawsterau iechyd meddwl mewn plant a phobl ifanc.

 • AAA: Cyd-destunau a Chysyniadau 

Mae'r modiwl hwn yn archwilio arfer mewn AAA / ADY, anableddau dysgu ac addysg gynhwysol ac yn myfyrio'n feirniadol ar y tensiwn rhwng nodi angen ac athroniaeth cynhwysiant 

 • Arwain a Rheoli AAA / ADY 

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i roi gwell dealltwriaeth i fyfyrwyr o theori ac ymarfer mewn perthynas â rôl SENCo / ALNCo ac felly ymateb i dirwedd newidiol AAA / ADY. 

Yn yr un modd â phob un o'r rhaglenni Dysgu Proffesiynol, rhaid i chi ddilyn y modiwl craidd Methodoleg Ymchwil os ydych chi'n astudio'r cwrs Meistr llawn. 

Mae ystod lawn o'r modiwlau ar gael gan arweinydd y cwrs, Dr Carmel Conn. 

Mae dyfarniadau ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau dau fodiwl a addysgir); Lefel Diploma Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau pedwar modiwl a addysgir) a'r MA llawn (ar ôl cwblhau traethawd hir). 

Dysgu 

Mae'r cwrs Awtistiaeth hwn yn rhedeg nos Lun, Mawrth neu Mercher, 5-8pm ar gampws Dinas Casnewydd. 

Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, mae presenoldeb yn un noson yr wythnos, 5-8pm am ddau dymor (tymor yr hydref a thymor y gwanwyn). 

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen ran-amser yn treulio 2 flynedd ar y modiwlau a addysgir (un noson yr wythnos fel rheol) ac yn ymgymryd â'u traethawd hir yn eu trydedd flwyddyn. 

Gall myfyrwyr amser llawn gwblhau'r rhaglen gyfan cyn pen 12 mis. Am y rhan fwyaf o'r amser mae myfyrwyr amser llawn yn astudio ochr yn ochr â myfyrwyr rhan-amser gyda'r nos. 

Fodd bynnag, mae rhai dosbarthiadau ar gyfer myfyrwyr amser llawn a gynhelir yn ystod y dydd, gan gynnwys Methodoleg Ymchwil, Meddwl yn Feirniadol. Gall myfyrwyr amser llawn ofyn am gael interniaeth yn ystod y semester olaf fel y gallant ddysgu o arsylwi arfer da mewn lleoliad addysg perthnasol. 

Addysgir pob modiwl yn ystod sesiynau wythnosol ar y campws dros dymhorau 10 wythnos. Mae dysgu'n digwydd mewn seminarau dan arweiniad athrawon a myfyrwyr, trafodaethau grŵp, sesiynau tiwtorial unigol a thrwy dasgau dysgu gweithredol. 

Cyflwynir cynnwys mewn ffyrdd gafaelgar a rhyngweithiol, gyda chyfeiriad a chefnogaeth glir ar gyfer darllen beirniadol ac ysgrifennu ar lefel academaidd. 

Cyflwynir yr addysgu gan arweinydd y modiwl ynghyd â siaradwyr gwadd.

Darganfyddwch fwy am ein ymchwil cyfredol i anableddau dysgu ac anhwylderau datblygiadol.

Asesiad 

Asesir pob modiwl trwy aseiniad, a all fod ar ffurf aseiniad ysgrifenedig 5,000 o eiriau neu dasg asesu ymarferol amgen. 

I gwblhau'r wobr Meistr lawn, bydd angen i chi gwblhau traethawd hir 15,000 o eiriau yn seiliedig ar bwnc o'ch dewis, er bod opsiwn i gwblhau traethawd byrrach (7,500 o eiriau) ac astudio un modiwl arall. 

Cewch eich cefnogi gan diwtor yn ystod y broses ysgrifennu aseiniadau trwy diwtorialau unigol. 

Lleoliadau 

Os nad ydych mewn ymarfer proffesiynol, ond yr hoffech ennill profiad o weithio'n broffesiynol mewn perthynas ag addysg a chefnogaeth awtistiaeth, gellir darparu help i sefydlu interniaeth. 

Cyfleusterau 

Bydd gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau yn y Ganolfan Astudio Ôl-raddedig ar gampws Dinas Casnewydd.

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd gyntaf a/neu brofiad perthnasol digonol o awtistiaeth a thystiolaeth o astudiaeth ddiweddar. Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn sydd eisiau cymorth i ddod o hyd i interniaeth hefyd ddarparu tystiolaeth o wiriad uwch cyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os yw'n fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol).

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £16000 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n astudio'r cwrs awtistiaeth rhan-amser eisoes yn gweithio yn y maes penodol hwn. Mae ein myfyrwyr amser llawn yn dod o hyd i waith yn lleol yn gyflym o fewn addysg neu'r sector gofal, sy'n cynnig cyfleoedd iddynt gymhwyso theori i ymarfer. 

Mae gradd Meistr mewn awtistiaeth yn hwb mawr i yrfa. Beth bynnag fo'ch proffesiwn, mae profiad wedi dangos i ni fod dysgu ar y cwrs yn arwain at well rhagolygon cyflogaeth. Mae rhieni plant awtistig yn teimlo eu bod wedi'u grymuso gan y mewnwelediad cynyddol a enillwyd.

Mae nifer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i gyflwyno mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol ar agwedd o awtistiaeth. Mae myfyrwyr eraill wedi sicrhau dyrchafiad a/neu gyflogaeth mewn sefydliadau sy'n cefnogi neu addysgu unigolion awtistig yn benodol.