Graddau Nyrsio

Mynnwch brofiad o Ward 3B

Ychydig iawn o yrfaoedd sydd yr un mor werth chweil, neu sy'n caniatáu ichi weithio gyda chymaint o amrywiaeth o bobl. Bydd ein cyrsiau Nyrsio yn rhoi'r sgiliau, addysg a hyfforddiant arbenigol i chi i'ch paratoi ar gyfer y gweithle. 

Byddwch yn dysgu yn ein cyfleusterau iechyd trawiadol. Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol yn atgynhyrchu amgylcheddau clinigol ar gyfer addysg a hyfforddiant. Mae’r rhain yn cynnwys dau fae pedwar gwely i efelychu lleoliad ysbyty, cyfleusterau pediatrig a mamolaeth bwrpasol, gan gynnwys uned gofal arbennig i fabanod, amgylchedd gofal dwys ac adran achosion brys gydag efelychydd ambiwlans llawn offer. 

Mae cyllid ar gael i fyfyrwyr gofal iechyd ar gyrsiau a ariennir gan y GIG yng Nghymru. Darganfyddwch fwy yma

Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ar gyfer Nyrsio Cyffredinol (Tabl Cynghrair y Guardian 2023)

Efelychu Dysgu

Simulation Learning

Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol yn atgynhyrchu amgylcheddau clinigol ar gyfer addysg a hyfforddiant. Mae’r rhain yn cynnwys dau fae pedwar gwely i efelychu lleoliad ysbyty, cyfleusterau pediatrig a mamolaeth bwrpasol, gan gynnwys uned gofal arbennig i fabanod, amgylchedd gofal dwys ac adran achosion brys gydag efelychydd ambiwlans llawn offer. 

Addysgu a Chefnogaeth Arbenigol

Expert Teaching and Support

Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo yn y gefnogaeth y mae'n ei rhoi i fyfyrwyr ar ei graddau nyrsio, yn ymarferol ac yn emosiynol. Mae gan bob myfyriwr diwtor personol a goruchwyliwr modiwl. Yn ystod lleoliadau clinigol mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi’n llawn gan nyrs gymwysedig sy’n gweithredu fel ‘mentor’. 

Teilwra eich Gyrfa

Clinical Simulation Centre

Mae ein cyrsiau nyrsio yn cwmpasu'r rhan fwyaf o agweddau ar broffesiynau gofal iechyd. O ddod yn nyrs gofrestredig i deilwra eich gyrfa i broffesiwn gofal iechyd penodol, gall PDC eich helpu i gymryd y cam nesaf. Gallwch arbenigo mewn maes penodol, datblygu sgiliau arweinyddiaeth a rheoli a hyd yn oed astudio'r addysg o amgylch damcaniaethau gofal iechyd. 


Cyrsiau Nyrsio

Dewch yn Nyrs Gofrestredig

Cyrsiau Ymarferydd Iechyd Proffesiynol

Cyrsiau Byr, Ar-lein ac Ymchwil


Efelychiadau Golau Glas

Profi Bywyd a Marwolaeth

Mae’n stwff hunllefau, ond, i weithwyr proffesiynol sy’n delio â chanlyniad damwain ffordd fawr, mae’n rhan rhy reolaidd o fywyd bob dydd. 

Gall gwybod beth i'w wneud ar ôl digwyddiad o'r fath fod y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. 

Dyna pam mae’r Ysgol Gwyddorau Gofal yn cynnal Ymarferion Golau Glas ar Gampws Glyn-taf er mwyn i fyfyrwyr nyrsio allu gweithio gyda phersonél gwasanaethau brys eraill i reoli canlyniad damwain ffordd ffug. 

Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg

Ymchwil Nyrsio

Dylanwadu ar Newid

Yn gydradd gyntaf yn y DU am effaith allan o 91 o brifysgolion a gyda chyfleoedd i ymwneud yn uniongyrchol ag ymchwil prifysgol, byddwch yn gwella eich profiad dysgu ac yn datblygu eich sgiliau ymchwil a dadansoddi eich hun, sy'n hanfodol i lwyddiant ym mhob gyrfa.

Mae cael eich addysgu gan ymchwilwyr gweithredol yn rhoi mynediad breintiedig i chi at yr arfer a'r wybodaeth ddiweddaraf yn eich maes.

Oherwydd ymrwymiad Prifysgol De Cymru i ymchwil, mae 100% o effaith ein hymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol

Nursing Research


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.   

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.